Zdieľať

KTO SME?     

    Sme Rádom východného byzantského obradu (grécko-katolícky), ktorý nadväzuje na východné ženské mníšstvo. Tak ako činnosť sv. Bazila Veľkého nebola nasmerovaná iba jednostranne tak aj my pracujeme v rôznych oblastiach. 

Skratka: OSBM (Ordo Sancti Basilii Magni)

 


 

ČOMU SA VENUJEME?

    Vedieme Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého, školský internát, katechizujeme v školách, venujeme sa ikonopisectvu, rómskemu apoštolátu, pracujeme v sociálnej oblasti, šijeme cirkevné potreby a rúcha, pracujeme v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a opatrujeme staršie a choré sestry.


 

ON NÁS POVOLÁVA ABY SME BOLI

Jeho modlicou sa prítomnosťou - dpovedáme mu s láskou, ponúkajúc svoj život modlitby a odovzdanosti tak, že keď svet vidí nás, aby videl jeho, keď nás počúva, rozpoznával jeho hlas a keď nás poznáva, spoznával jeho.

Jeho uzdravujúcou prítomnosťou - odpovedáme s láskavosťou a pohostinnosťou voči tým, ktorí sú chorí a núdzni, či už telesne alebo duchovne. 

Jeho životodarnou prítomnosťou - odpovedáme úprimne a ochotne, deliac sa o jeho dary a dobrotu s tými, ktorých života sa dotýkame, aby aj oni mohli žiť plnšie.


 

KROKY FORMÁCIE 

KANDIDATÚRA - je obdobie kráčania v spoločenstve sestier, rozpoznávanie povolania k rehoľnému spôsobu života v Ráde sestier sv. Bazila Veľkého. V tomto čase kandidátka ešte býva doma no pri návštevách sa oboznamuje so spoločenstvom a spôsobom modlitby. Trvá aspoň tri mesiace.

POSTULÁT - trvá pol až jeden rok, keď postulantka spoznáva a pomaly sa začleňuje do spoločného života v komunite. Na postulatúru môže byť prijaté dievča, ktoré dovŕšilo osemnásť rokov života.

NOVICIÁT - dva roky duchovnej formácie, ktorá zahŕňa aj skúsenosť služby. Začína sa slávnostným obradom vstupu spojeného s obliečkou, kedy novicka dostáva nové meno a habit (mníšsky odev) na znak toho, že už nepatrí svetu ale iba Bohu. 

JUNIORÁT - obdobie začínajúce po zložení dočasných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti trvajúce päť rokov.

VEČNÉ SĽUBY - celkové odovzdanie sa Bohu cez profesiu večných sľubov. Začiatok stálej formácie, prehĺbovanie teologických a odborných znalostí podľa potrieb apoštolátu.


 

ZAKLADATELIA

sv. Bazil Veľký - otec mníšskeho života v spoločenstve

  • sv. Bazil Veľký: nar. r. 329 v bohatej rodine Cezarei Kapadockej (Turecko)

  • dejiny ho ocenili titulom „Veľkým“, Cirkev „svätým“  a „otcom Cirkvi,

  • dostal dobrý základ v rodine, ktorá počas prenasledovania kresťanov dala cirkvi viacerých svätých

  • bol charizmatickou osobnosťou, všestranne vzdelanou na svoju dobu

  •  po ukončení štúdií v Cezarei a v Aténach pôsobil ako profesor rečníctva a dostal sa na vysoký stupeň slávy

  • vďaka príkladu jeho vlastnej sestry sv. Makríny sa vzdal svetskej slávy a radikálne sa začal venovať asketickému životu

  •  navštevoval pustovníkov svojej doby, u ktorých mu však chýbalo uskutočňovanie hlavného prikázania lásky k blížnemu, ktoré je možné iba v spoločenstve

  • základom kresťanského života je, podľa neho, sv. Písmo, ktoré sa stáva podkladom pravidiel, ktoré píše pre tých, ktorí chcú žiť dokonalým kresťanským životom. Podľa nich sa dodnes riadi východné mníšstvo a tieto sa stali základom pravidiel.  

 
   

    "Verím, že život prežitý v spoločnosti ľudí je z mnohých príčin užitočnejší.

Predovšetkým preto, že nikto z nás si sám nevystačí; aby sme uspokojili telesné potreby potrebujeme vzájomnej pomoci iných."   

(Sv. Bazil Veľký)


 

sv. Makrína - vzor pre Bohu zasvätené osoby

- narodila sa roku 324 ako prvé dieťa rodiny

- sestra sv. Bazila Veľkého

- jej príklad nadchol Bazila žiť dokonalým kresťanským životom

- pochádzajúc z bohatej rodiny, žila v spoločnosti biednych ako jedna z nich

- bola príkladom života modlitby a služby núdznym

- zomrela v roku 380 s nepretržitou modlitbou na perách v prítomnosti brata, sv. Gregora Nisijského

  Viac o sv. Makríne nájdete tu 

 

Kto by Ťa nezveleboval anjelská panna,

radosť rodičov a sprievodkyňa svojich bratov,

vychovávateľka sestier a panien, matka sirôt a vdov,

tešiteľka hladných, útulok opustených a sila oslabených.

Ty si sa stala všetkým pre každého, aby si všetkých získala pre Krista,

apoštolka najhorlivejšia.

Preto ťa preslávil aj tvoj nebeský Ženích

a ovenčil ťa nevädnúcim vencom v nebeskej sláve. (Stichira)


 

PROVINCIÁLNA RADA

 

 

PROVINCIÁLNA PREDSTAVENÁ

Sr. Daniela Jaroslava Štefková OSBM

 

Prvá provinciálna radkyňa a vikárka

Sr. Alžbeta Melánia Dacejová OSBM

 

 

 

Druhá provinciálna radkyňa

Sr. Andrea Mária Lopatová OSBM

 

 

Tretia provinciálna radkyňa

Sr. Damiána Amália Kuzmová OSBM

 

 

Štvrtá provinciálna radkyňa

Sr. Romana Renáta Blichová

 

 

 

 


GENERÁLNA KÚRIA

- zvolená na Generálnej kapitule 19.-20. júna 2013

- sídlo:    Rím

            m. Dia Stasiuk OSBM - generálna predstavená (Ukrajina)

            sr. Lidia Sawka - vikárka, prvá radkyňa (USA)

            sr. Mariela Rotzen - druhá radkyňa (Argentína)

            sr. Emanuela Vavreková - tretia radkyňa (Slovensko)

            sr. Nazariya Mykhaylyuk- štvrtá radkyňa (Ukrajina)

 

TOPlist