Zdieľať

KTO SME?     

    Sme Rádom východného byzantského obradu (grécko-katolícky), ktorý nadväzuje na východné ženské mníšstvo. Tak ako činnosť sv. Bazila Veľkého nebola nasmerovaná iba jednostranne tak aj my pracujeme v rôznych oblastiach. 

Skratka: OSBM (Ordo Sancti Basilii Magni)

 


 

ČOMU SA VENUJEME?

    Vedieme Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého, školský internát, katechizujeme v školách, venujeme sa ikonopisectvu, rómskemu apoštolátu, pracujeme v sociálnej oblasti, šijeme cirkevné potreby a rúcha, pracujeme v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a opatrujeme staršie a choré sestry.


 

ON NÁS POVOLÁVA ABY SME BOLI

Jeho modlicou sa prítomnosťou - dpovedáme mu s láskou, ponúkajúc svoj život modlitby a odovzdanosti tak, že keď svet vidí nás, aby videl jeho, keď nás počúva, rozpoznával jeho hlas a keď nás poznáva, spoznával jeho.

Jeho uzdravujúcou prítomnosťou - odpovedáme s láskavosťou a pohostinnosťou voči tým, ktorí sú chorí a núdzni, či už telesne alebo duchovne. 

Jeho životodarnou prítomnosťou - odpovedáme úprimne a ochotne, deliac sa o jeho dary a dobrotu s tými, ktorých života sa dotýkame, aby aj oni mohli žiť plnšie.

 


 

KROKY FORMÁCIE 

KANDIDATÚRA - je obdobie kráčania v spoločenstve sestier, rozpoznávanie povolania k rehoľnému spôsobu života v Ráde sestier sv. Bazila Veľkého. V tomto čase kandidátka ešte býva doma no pri návštevách sa oboznamuje so spoločenstvom a spôsobom modlitby. Trvá aspoň tri mesiace.

POSTULÁT - trvá pol až jeden rok, keď postulantka spoznáva a pomaly sa začleňuje do spoločného života v komunite. Na postulatúru môže byť prijaté dievča, ktoré dovŕšilo osemnásť rokov života.

NOVICIÁT - dva roky duchovnej formácie, ktorá zahŕňa aj skúsenosť služby. Začína sa slávnostným obradom vstupu spojeného s obliečkou, kedy novicka dostáva nové meno a habit (mníšsky odev) na znak toho, že už nepatrí svetu ale iba Bohu. 

JUNIORÁT - obdobie začínajúce po zložení dočasných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti trvajúce päť rokov.

VEČNÉ SĽUBY - celkové odovzdanie sa Bohu cez profesiu večných sľubov. Začiatok stálej formácie, prehĺbovanie teologických a odborných znalostí podľa potrieb apoštolátu.


 

ZAKLADATELIA

sv. Bazil Veľký - otec mníšskeho života v spoločenstve

  • sv. Bazil Veľký: nar. r. 329 v bohatej rodine Cezarei Kapadockej (Turecko)

  • dejiny ho ocenili titulom „Veľkým“, Cirkev „svätým“  a „otcom Cirkvi,

  • dostal dobrý základ v rodine, ktorá počas prenasledovania kresťanov dala cirkvi viacerých svätých

  • bol charizmatickou osobnosťou, všestranne vzdelanou na svoju dobu

  •  po ukončení štúdií v Cezarei a v Aténach pôsobil ako profesor rečníctva a dostal sa na vysoký stupeň slávy

  • vďaka príkladu jeho vlastnej sestry sv. Makríny sa vzdal svetskej slávy a radikálne sa začal venovať asketickému životu

  •  navštevoval pustovníkov svojej doby, u ktorých mu však chýbalo uskutočňovanie hlavného prikázania lásky k blížnemu, ktoré je možné iba v spoločenstve

  • základom kresťanského života je, podľa neho, sv. Písmo, ktoré sa stáva podkladom pravidiel, ktoré píše pre tých, ktorí chcú žiť dokonalým kresťanským životom. Podľa nich sa dodnes riadi východné mníšstvo a tieto sa stali základom pravidiel.  

 
   

    "Verím, že život prežitý v spoločnosti ľudí je z mnohých príčin užitočnejší.

Predovšetkým preto, že nikto z nás si sám nevystačí; aby sme uspokojili telesné potreby potrebujeme vzájomnej pomoci iných."   

(Sv. Bazil Veľký)


 

sv. Makrína - vzor pre Bohu zasvätené osoby

- narodila sa roku 324 ako prvé dieťa rodiny

- sestra sv. Bazila Veľkého

- jej príklad nadchol Bazila žiť dokonalým kresťanským životom

- pochádzajúc z bohatej rodiny, žila v spoločnosti biednych ako jedna z nich

- bola príkladom života modlitby a služby núdznym

- zomrela v roku 380 s nepretržitou modlitbou na perách v prítomnosti brata, sv. Gregora Nisijského

  Viac o sv. Makríne nájdete tu 

 

Kto by Ťa nezveleboval anjelská panna,

radosť rodičov a sprievodkyňa svojich bratov,

vychovávateľka sestier a panien, matka sirôt a vdov,

tešiteľka hladných, útulok opustených a sila oslabených.

Ty si sa stala všetkým pre každého, aby si všetkých získala pre Krista,

apoštolka najhorlivejšia.

Preto ťa preslávil aj tvoj nebeský Ženích

a ovenčil ťa nevädnúcim vencom v nebeskej sláve. (Stichira)


 

PROVINCIÁLNA RADA

            m. Daniela Jaroslava Štefková - provinciálna predstavená

            sr. Alžbeta Melánia Dacejová - prvá provinciálna radkyňa a vikárka 

            sr. Andrea Mária Lopatová - druhá provinciálna radkyňa 

            sr. Damiána Amália Kuzmová - tretia provinciálna radkyňa

            sr. Romana Renáta Blichová - štvrtá provinciálna radkyňa

 

 

GENERÁLNA KÚRIA zvolená na Generálnej kapitule 8. - 19. júla 2019

m. Marcela Runcan - generálna predstavená - Rumunsko

sr. Mariela Rotzen - asistentka generálnej predstavenej a prvá radkyňa - Argentína

sr. Emanujila Vishka - Chorvátsko

sr Terenya Shynal - Ukrajina

sr. Mykolaya Romakh - Ukrajina

TOPlist