Zdieľať

Sv. liturgia z príležitosti 20. výročia posvätenia Prešovského monastyra

 

Dňa 9. októbra 2013 sa v kaplnke sv. Makríny Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove konala Božská liturgia z príležitosti 20. výročia posvätenia Monastyra. Božskú liturgiu slávil Vladyka Milan Lach SJ pomocný biskup Gréckokatolíckej cirkvi.

Vladyka Milan vo svojom príhovore povzbudzoval sestry, aby boli živými svedkami nebeského kráľovstva tu na zemi. V tomto období keď je Cirkev vystavená kritike, keď mladí ľudia nemajú odvahu zobrať na seba zodpovednosť na celý život či už v rodine alebo zasvätením sa Bohu, vladyka Milan odporúčal sestrám, aby boli duchovnými matkami pre tých, ktorí to potrebujú, spôsobom akým im Boh ponúka v tejto dobe. Nie je potrebné sužovať sa pre nedostatok povolaní, Boh si vie poslúžiť tými, ktorých má a tak ako on sám chce. Duch svätý je ten, ktorý môže vzbudiť túžbu po zasvätení v ľuďoch. Nech je živá naša viera, hoci sa spustí víchrica a Ježiš v našej loďke spí. Naším poslaním je žiť život viery v radosti a robiť to čo môžeme. Ježiš je ten, ktorý „rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú“ (Lk 8,25).

Sestry baziliánky boli rozhodnutím Krajského národného výboru v Prešove z 16.03.1950 vyhostené z Prešova a bola im zakázaná činnosť na území Československa. V najťažších chvíľach im pomohli sestry vincentky, ktoré ich prijali do práce v trenčianskej nemocnici. Do Prešova sa sestry baziliánky vrátili až v roku 1990 keď po revolúcii založili prvú cirkevnú školu, terajšiu SZŠ sv. Bazila Veľkého. Monastyr im nebol vrátený. Mesto im ponúklo odkúpiť rodinný dom, ktorý si sestry zrekonštruovali, pristavili kaplnku a ďalšiu obytnú časť. Tento monastyr s kaplnkou zasvätenou sv. Makríne posvätil dňa 16. októbra 1993 Mons. Ján Hirka prešovský biskup.

 

 

Dni komunity

 

V dňoch 13.-14. septembra sa konali dni komunity v Prešovskom monastyre sestier baziliánok. Sestry mali znovu príležitosť zažiť pekné chvíle v spoločenstve sestier zo všetkých domov.

Prvý deň sestry sa zamýšľali a meditovali nad témou aká rehoľná komunita by nemala byť. V Lectio divina zasa meditovali nad charakteristikami baziliánskej komunity. Boli oboznámené so zmenami a rozhodnutiami generálnej kapituly, ktorá sa konala v júli 2013 v Ríme. Dialógom nad Víziou do budúcnosti sestry mali možnosť sa vyjadriť ako chce každá osobne uskutočňovať to čo v danej dobe od nás Boh očakáva.

Pri tejto príležitosti sme využili posledný teplý večer na posedenie vonku pri vatre.

 

Modlitba za Mons. Vološyna

 

Dňa 17. augusta 2013 sa v doobedňajších hodinách sestry baziliánky zúčastnili posvätenia pamätníka a modlitby Panachydy za Mons. Augustyna Vološyna vo Viničkách.

Po príhovpre starostu dediny Takáča mala príhovor sr. Josifa Šimová a tak bola prestrihnutá práska na znak otvorenia tohto parku pre užívanie občan´mi Viničiek a okolia. Sestry baziliánky dali do užívania parcelu v strede dediny Obecnému úradu, aby tam mohli postaviť park. Obec na dôvažok postavila pamätník Mons. Vološynovi, nakoľko si to sestry žiadali.

Mons. Vološin bol podporovateľom sestier baziliánok a sirôt, s ktorými sestry pred II. sv. vojnou chodili do Viničiek, kde in Mons. Vološyn poskytol ubytovanie a oddych. V ten deň sa v dedine konali dni obce. Po modlitbe sme boli pozvané na obed a cestovali sme späť na sever, aby sme mohli brať účasť na posvätení mozaik v Bazilike zosnutia presvetej Bohorodičky v Ľutine. Pozri fotogalériu

 

X. generálna kapitula sestier baziliánok v Ríme

 

V mesiaci júli 2013 sa konala Generálna kapitula sestier baziliánok v Ríme. Z Provincie bolestnej Matky v Prešove sa kapituly zúčastnili tri sestry: sr. Josifa Šimová provinciálna predstavená z úradu a sestry Daniela Štefková a Štefánia Blichová ako zvolené delegátky.

Na tejto generálnej kapitule bola zvolená nová generálna správa:

m. Dia Stasiuk generálna predstavená (Ukrajina)

sr. Lydia Anna Sawka, generálna radkyňa a zástupkyňa (Filadelfia, USA)

sr. Mariela Rotzen, generálna radkyňa (Argentína)

sr. Daniela Štefková (Prešov, Slovensko)

sr. Nazariya Mykhaylyuk (Ukrajina)

Novozvolenej generálnej predstavenej m. Dii a jej rade želáme a vyprosujeme hojné Božie milosti, hlavne Dary sv. Ducha pri vedení nášho rádu, pri rozpoznávaní znakov času aby podľa Božej vôle viedli sestry k uskutočňovaniu Božích zámerov na ceste do večnosti. Pozri fotogalériu

 

Chrámový praznik v Bardejove

 

29.06.2013 sa sestry prešovského monastyra zúčastnili na otpustovej slávnosti v Bardejovskom chráme, ktorý je zasvätený apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi. Na slávnosti vzali účasť sr. Josifa, sr. Bernadeta, sr. Štefánia, sr. Teodózia a sr. Tadea.

Zo Svidníka prišli sr. Melánia Legnavská-predstavená domu, sr. Alžbeta Dacejová a sr. Monika Fecková. Po liturgii sme strávili čas s našimi bardejovskými sestrami.

 

Deň provincie Rádu sestier sv. Bazila Veľkého

 

 

Dekrétom z roku 1969 naša provincia na Slovensku dostala za svoju patrónku Bolestnú Matku Božiu. Tento rok tento deň pripadol na sobotu 8.júna 2013. Ráno sme oslávili Boha Utierňou k úcte Bolestnej Matky Božej. Nasledovala Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho.


V programe dňa sme mali Lektio Divina - modlitebné zamyslenie sa nad sv. Písmom ako aj stretnutie v skupinkách na tému konštitúcií o spoločnom živote. Nedeľnú večiereň sme slávili o čosi skôr ako zvyčajne a po nej sme mali záhradné, čerešňové party pri vatre.

Rekreácia pri vatre bola spestrená rôznymi zábavnými prvkami, ktoré si sestry vzájomne pripravili pre potešenie. Večer sme ukončili pri zhasínajúcom ohni spoločnou modlitbou. Pozri fotogalériu

 

V Ľutine bol vysvätený pomocný biskup pre Prešovskú archieparchiu

 

 

     Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má ďalšieho biskupa. Je ním pomocný biskup Prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach SJ, ktorý bol vysvätený v sobotu 1. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky na pútnickom mieste v Ľutine. Stal sa v poradí tretím pomocným biskupom v histórii Prešovskej eparchie, teraz už archieparchie.

Hlavným slúžiacim a svätiteľom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a spolusvätiteľmi košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR a bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák.Slávnostným kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, ho privítal v kolégiu biskupov Slovenska a vyjadril nádej, že bude obohatením nielen pre Prešovskú archieparchiu a Gréckokatolícku metropoliu, ale aj pre celú Katolícku cirkev na Slovensku.

Spevom slávnosť sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča a Mládežnícky študentský zbor pri Gréckokatolíckom mládežníckom pastoračnom centre v Prešove.V priamom prenose slávnosť vysielala Slovenská televízia a Rádio Lumen.

Svätý Otec František vymenoval gréckokatolíckeho kňaza Milana Lacha SJ za pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu a titulárneho biskupa ostrazinského 19. apríla 2013. Narodil sa 18. novembra 1973 v Kežmarku v gréckokatolíckej rodine. V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, kde po dvoch rokoch zložil jednoduché večné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 2001 v Košiciach. V roku 2009 získal doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Od roku 2011 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a pre rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde prednášal kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu.

 

Púť spoločníčok sestier bazilánok

 


Spoločníčky sestier baziliánok sa tento rok v máji od 21.-27. dohodli na spoločnej zahraničnej púti do mestečka Medžugorie v Bosne a Hercegovine. Na túto púť pozvali aj sestry baziliánky. Táto púť bola spojená s duchovnou obnovou, ktorú viedol o. Polikarp, bazilián.


Na ceste do Medžugoria sme sa zastavili vo Vepric, kde sme zarána mali sv. liturgiu v malebnom úpätí vysokej hory a z druhej strany more. Dni cesty a pobytu boli požehnaním pre celé spoločenstvo.


Napriek tomu, že počasie nebolo naklonené k tomu, aby sme mohli nerušene absolvovať všetky výstupy na hory Medžugoria, spoločná modlitba Euchariste a iný duchovný program v chráme boli duchovným povzbudením nielen pre naše malé spoločenstvo. Stretávali sme tam ľudí z Nemecka, Ukrajiny, Čiech, Slovenska, snáď zo všetkých európskych krajín, ale najviac z Talianska.


Nechýbali ani veselé chvíle pri spoločnom stole poobede ale i v zdieľaní sa po večernom programe.

 

Christos voskrese iz merstvych

smertiju smerť poprav

i suščim vo hrobich život darovav

 

Tropar  Voskresiňa Isusa Christa

Všetkým, ktorí tu nahliadnete želáme radostné sviatky

Vzkriesenia Ježiša Krista,

nech Jeho pokoj spočinie na Vás a všetkých Vašich drahých,

nech Božia milosť sa dotkne každého ľudského srdca,

prajú a v modlitbách vyprosujú

sestry baziliánky

 

 

Večné sľuby sestry Pauly

 

Na Lazárovu sobotu 23. marca, keď sme v Gréckokatolíckej cirkvi slávili vzkriesenie spravodlivého Lazára, sestra Paula Eva Ivančová OSBM prijala Anjelský obraz zložením večných sľubov. Slávnosť sa konala v prešovskom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján (Babjak) SJ. Po menlivých častiach liturgie – troparoch a kondakoch – sa konal obrad Anjelského obraza, pri ktorom sestra Paula zložila večné sľuby do rúk provinciálnej predstavenej sestry Josify Heleny Šimovej OSBM, delegátke matky generálnej Miriam Claire Kowal OSBM. Obrad sa konal v prítomnosti početných kňazov, spolusestier sestry Pauly, rodičov, brata, príbuzných, priateľov a veriacich.
Vladyka Ján v homílii povedal: „Chcem sa najprv poďakovať Pánu Bohu za jeho veľkú milosť zloženia večných sľubov našej sestry Pauly. Dnes sa začína veľké duchovné dielo v tvojom živote. Pán ťa volá do dôverného vzťahu. Vybral si ťa podobne, ako si vybral priateľa Lazára, či jeho sestry Martu a Máriu. Máš za čo ďakovať! Nemôže byť krajší život, než život s Kristom. Nemôže byť šťastnejší život, než život v službe Kristovi. V každom vašom dome máte kaplnku, živého Krista v bohostánku. Keď je vám ťažko, tlačí vás kríž, vtedy je najlepším miestom kaplnka.“ Všetkých veriacich povzbudil slovami: „Boh nás stvoril, aby sme boli duchovne krásni. Vzkriesenie Lazára nám hovorí o tom, že Boh je mocný. Keďže vie vyriešiť našu smrť, vie vyriešiť akékoľvek naše problémy.“
Obrad Anjelského obraza - rehoľných večných sľubov zvýrazňuje skutočnosť, že sestra zomrela tomuto svetu a chce patriť jedine svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi, ktorý ju povolal, aby bola viditeľným znamením jeho nekonečnej lásky, jeho neustálej prítomnosti medzi ľuďmi, ako aj eschatologickým znamením poukazujúcim na existenciu večného života. Fotogaléria

 

 

Druhé duchovné cvičenia

 

Počas Veľkého pôstu od 10.-16. marca 2013 mali sestry baziliánky možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení v Prešovskom monastyre. Prednášky viedol o. Dmytro Harasym OSBM z Poľska. Prednášky boli zamerané na duchovný a rehoľný život. Sestry mali možnosť duchovne sa zahĺbiť a meditovať nad dôležitými otázkami ako je Božia vôľa, čnosti, sľuby, vernosť v malom, láska k blížnym, svätosť ako cesta, ale i o anjeloch, mariánskej úcte a liturgii.

Okrem duchovných prednášok, sestry mali možnosť zúčastniť sa pôstnych modlitieb s poklonami: utierne, hodiniek a liturgie vopredposvätených Darov. Počas rekolekcií vyšiel čas na Veľký kánon sv. Andreja Krytského. Táto pôstna modlitba spojená s poklonami dáva možnosť duchovne načerpať a telesne zadosťučiniť za urážky spáchané ľudstvom voči Bohu.

Za požehnaný čas duchovných cvičení boli sestry vďačné rekolektantovi o. Dmytrovi, organizátorom a tým, ktorí sa o nich starali, ale predovšetkým Bohu za jeho milosti.

      

 

Duchovné cvičenia sestier baziliánok

 

V dňoch 17.-23.2.2013 sa konali duchovné cvičenia pre sestry baziliánky v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove. Rekolektantom bol o. Mikuláš Tressa CSsR. Prednášky, ktoré si otec pripravil niesli tému Choroby duše. Postupne sme prešli chorobami duše a to pýchou, lakomstvom, závisťou, hnevom, smilstvom, obžerstvom a lenivosťou.

Rekolekcie sa konali v čase Veľkého pôstu. Pôst nás pripravuje na vzkriesenie. Je to čas milostí, ktorý nám dal Boh na otvorenie svojho srdca, jeho vyprázdnenie a naplnenie Božím Slovom. Sväté Písmo hovorí: „Žite duchovne... Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.“ (Gl 5,16-17)

   

 

 

Deň Bohu zasvätených

 

Dňa 3. februára 2013 sa konalo stretnutie Bohu zasvätených osôb, na ktoré nás pozval Arcibiskup a Metropolita Ján Babjak. Stretnutie sa začalo Archijerejskou liturgiou, na ktorej sa prítomným prihovoril vladyka Ján. Neskôr sa konala prednáška v dome Mikuláša Klimčáka, ktorú nám pripravila sestra Daniela Štefková OSBM na tému Ikona – viditeľné odovzdávanie neviditeľnej viery. Všetci prítomní boli poctení teplým guľášom. Nakoniec stretnutia sestra Daniela za všetkých poďakovala vladykovi Jánovi za jeho námahu a láskavosť usporiadať stretnutie rehoľníkov a povzbudiť ich v živote sebadarovania a sebaobety pre dobro druhých i dobro Cirkvi.

 

 

 

Nove členky v spoločenstve

 

 

Dňa 19. januára 2013 sa konala duchovná obnova pre Spoločníčky sestier baziliánok v prešovskom monastyre. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo trinásť spoločníčok, z ktorých päť z nich prijalo členstvo a zložili svoj sľub na jeden rok. Ďalších osem členiek zložili svoj sľub na ďalšie dva roky v členstve spoločníčok.

 

 

 

Spoločníčky svojim členstvom prehlbujú svoje krstné sľuby prehlbovaním duchovného života. Zúčastňujú sa na živote modlitby rádu a majú podiel na jeho duchovnosti a poslaní. Slúžia iným prostredníctvom vhodnej služby. Šíria posolstvo o Nebeskom kráľovstve prostredníctvom telesných a duchovných skutkov milosrdenstva. Svedčia o pravde, že Boh je s nami v našom každodennom živote – doma, vo farnosti a vo svete.

 

 

 

Prajeme všetkým, aby mali stále veľa duchovnej sily a odvahy, ktoré ich budú povzbudzovať v ich snahe po plnohodnotnom živote s Bohom. Nech Boh ich žehná a ich rodinám požehnáva hojné milosti a dary.

 

 

 

 

Návšteva sestier vo Viedni

 

 

V predvečer sviatku Bohozjavenia sestry Josifa a Maximiliána navštívili naše sestry, ktoré pracujú vo Viedni. Strávili s nimi predvečer sviatku s tradičnou večerou. Sestra Josifa počas tejto návštevy zároveň vykonala každoročnú Kanonickú vizitáciu. Sestry Simeona a Adriana pracujú v hospici sestier františkánok pri starších a chorých ženách.

 

TOPlist