Zdieľať

Christos raždajetsja! 

 

Slavite Jeho!

 

Všetkým návštevníkom našej stránky želáme a vyprosujeme Božie milosti, ktoré plynú zo sviatku Narodenia Ježiša Krista. 

Nech pokoj týchto dní naplní vaše srdcia a darujúca sa Láska nech ich zohrieva a povzbudzuje v odovzdannosti a obetavosti pre dobro všetkých navôkol a pre vlastné blaho každého z Vás. Foto

Sestry baziliánky 

 

 

Rok zasväteného života

V nedeľu 30.novembra 2014 sa zišli rehoľnici Prešovskej archieparchie  v katedrálnom chráme sv. Jana Krstiteľa, aby počas Sv. liturgie spolu s biskupmi Jánom Babjakom SJ arcibiskupom a metropolitom a Milanom Lachom SJ pomocným prešovským biskupom slávnostne počali Rok zasväteného života. Na archijerejskej sv. liturgii sa zúčastnilo okolo 60 rehoľných sestier, kňazov rehoľníkov a rehoľných bratov.

Pred ukončením sv. liturgie sa rehoľníkom prihovoril otec arcibiskup Ján. Vo svojom príhovore vladyka vyzval zasvätené osoby slovami Svätého Otca Františka, aby si počas tohto roka zvlášť všimli 3 dôležité skutočnosti:

1. Aby na svoje povolanie a na prežité roky zasvätenia hľadeli s veľkou vďačnosťou.

2. Aby súčasnosť prežívali radostne a s veľkým evanjeliovým zanietením. Zasvätené osoby majú byť radostnými osobami, ktoré budú niesť radosť, pokoj a lásku všade tam, kam pôjdu. 

3. Aby na budúcnosť nehľadeli pesimisticky, ale s nádejou.

V závere svojho príhovoru oznámil, že Rok zasvätených osôb bude spojený s udelením odpustkov pri návšteve niektorých miest a po splnení predpísaných podmienok. 

Po slávení archijerejskej svätej liturgie stretnutie pokračovalo v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča pri spoločnom obede, zdieľaní sa a stretnutie zakončili spoločnou modlitbou Akatistu požehnania rodín.

 

 

Baziliánska komisia pre otázky vedenia

 

Baziliánska komisia pre otázky vedenia sa zišla na pozvanie m. Dii Stasiuk generálnej predstavenej Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. Stretnutie sa začalo 9. novembra 2014 v provinciálnom dome sestier Provincie Ježiša milujúceho ľudí vo Fox Chase Manor, PA v Spojených štátoch. Na stretnutí sa zúčastnili sestry M. Dia Stasiuk generálna predstavená z Ríma, sr. Dorothy Ann Busowski provinciálna z Filadelfijskej provincie v USA, sr. Josifa Šimová z Prešovskej provincie zo Slovenska, sr. Susan Sisko a sr. Barbara Jean Mihalchik z Uniontownskej provincie v USA, sr. Vasylia Strutynska z Ľvova v Ukrajine a sr. Marylin Wolmer USA ako moderátorka stretnutia.

Stretnutie sa začalo v nedeľu večer spoločnou modlitbou v kaplnke monastyra. Zasadnutia prvého pracovného dňa sa vyznačovali získavaním informácii a vzájomnou informovanosťou ohľadom danej problematiky. Sestry sa podelili svojimi skúsenosťami k danej problematike. Stretnutie sa vedie v duchu vzájomnej podpory a porozumenia. Návrhy, ktoré komisia predloží na ďalšie posúdenie vyšším organom budú niesť v sebe rozhodnutie s odvahou nasledovať Krista, byť aj naďalej v tomto svete jeho modliacou sa uzdravujúcou a životodarnou prítomnosťou.

 

 

ŠKOLA MODLITBY - ŽALMY

«Pane, otvor moje pery a moje ústa budú hlásať tvoju chválu...»

(Ž 51,17)

 

Dňa 19.-21.9.2014 sa v našom kláštore uskutočnilo stretnutie v rámci stálej formácie, ktoré viedla sr. Fides Strenková, CJ, ktorá pracuje v Katolíckom biblickom diele v Ružomberku.

Spoločné čítanie a štúdium žalmov nám pomohlo hlbšie vniknúť k textom a vidieť ich v novom svetle. Sledovali sme literárne žánre, ktoré sú obsiahnuté v žalmoch.

Kniha žalmov je jednou z biblických kníh, ktorá je kompozíciou 150 žalmov, ako aj jednotlivé modlitby a piesne. Grécky názov: Psalmos – znamená pieseň spievanú s doprovodom strunového nástroja. Hebrejský názov: Tehillim, znamená Chvály, Kniha chvál. Smieť chváliť Boha je jeho darom, lebo Boh je ten, ktorý otvára naše srdcia, očisťuje ho a napĺňa naše ústa chválou. Ak sa náš život stáva oslavou Boha, je to odpoveď na jeho dar, na Jeho lásku, ktorá nás predchádza.

(sr. Damiána K.)

   

 

 

Duchovné cvičenia sestier

 

Od 8. do 13. júla 2014 sestry bazilianky prežili dni duchovnej obnovy vo Wengorzewe, v Polsku. Prednášky na tému Hnev a láskavosť viedol o. Ihor Harasym OSBM provinciál otcov baziliánov v Poľsku. Láskavosť je vlastnosť, ktorou môžeme premáhať hnev, ktorý sa vtláča do nášho života.

Sestry baziliánky dodatočný čas vo vzdialenom Wengorzewe využili na spoznávanie Krajiny tisícich jazier Mazury, ktoré sú okrem jazier známe aj Vlčím brlohom (Wolfsschanze) kde mal Hitler vybudované svoje pevnosti, bunkri.  

Sestry využili aj blízkosť Litvy, kde navštívili Horu krížov v Šiaulai. Je to pútnické miesto, na ktoré sv. Otec Ján Pavol II. daroval sochu Krista. Nocovali sme vo Vilniuse, kde kedysi žil sv. mučeník Jozafat Kuncevič. Bol to bazilián, ktorý vo svojej dobe, v čase Únie, urobil veľkú duchovnú prácu. Svojim vstupom do opusteného monastyra a svätým životom rozprúdil živú krv v žilách chátrajúcej cirkvi. Teraz je chrám znova opustený, lebo v meste je malo gréckokatolíkov, ale o to vzácnejšie bolo pre nás modliť sa na tomto svätom mieste a prosiť o milosti sv. mučeníka Jozafáta.

Po ceste späť sa sestry zastavili v dome sv. Faustiny a na hrade Trakai sme si prezreli vzácnosti Litovskej krajiny. V Poľsku pred odchodom na Slovensko sme sa loďou preplavili v okolí Gižicka. Počasie nám doprialo a cesta domov bola tiež zážitková. Tak ako pri príchode do Vengorzeva nas čakala krásna večerná obloha so zapadajúcim slnkom, tak tomu bolo aj pri príchode do Prešova. 

 

 

    Leto trochu inak

    Máš už plán na leto? Ak máš viac ako 15 rokov a nájdeš si čas, ponúkame Ti možnosť nahliadnuť do vnútra kláštora, mať účasť na našich modlitbách, duchovnom povzbudení, spoločenstve a spoločnej práci. Plánujeme tiež  jednodňový výlet. Ak Ti nevyhovuje celý týždeň, môžeš prísť na pár dní... 

Bližšie info.: dominika.osbm@gmail.com, 0911 105 911


 

Pridajte sa v modlitbe k nám

 

Modlíme sa za Ukrajinu; za ukončenie teroristického násilia; aby nikto nezneužíval jednoduchý národ na dosiahnutie svojich cieľov.

Prosíme za tých, ktorí svoje životy obetovali, lebo chceli plnohodnotne žiť; modlíme sa za tých, ktorý sa o to všemožne snažia a sú ochotní sa obetovať.

Modlíme sa za tých, ktorí stratili svojich blízkych, nech im Boh vyplní prázdne miesto v ich srdci, nech im utrie slzy a dá im pokoj.

Modlime sa aj za tých, ktorí majú moc v rukách a nedbajú o to, že ju zneužívajú. Nech im Boh prežiari myseľ, srdce a svedomie svojou milosťou na konanie dobra.

Na tento úmysel sa modlíme deviatniky akatistov:

K Vzkriesenému Kristovi a slávnemu hrobu:  2.-10.05.2014

K Pokrovu (Ochrane) Presv. Bohorodičky:   11.-19.05.2014

K Archanjelovi Michalovi a nebeským mocnostiam:  20.-28.05.2014

K sv. Jurajovi:  29.05.-6.06.2014

Od 7.06.2014 sa modlíme modlitbu vojaka:

Hospodi Bože milostyvyj, spasi i sochrani nas hrišnych.

Pripojte sa k nám.

 

 

 

Navšteva v Gorliciach

 

Štyri sestry z Prešovského monastyra, sr. Josifa Šimová, sr. Simeona Hutníková, sr. Miriam Šimová a sr. Tadea Pompová, sa jednu nedeľu poobede 18.mája, vybrali navštíviť naše sestry zo susednej provincie v Gorliciach v Poľsku.

V Gorliciach toho času žijú štyri sestry, sr. Terezia, sr. Paula, sr. Oľga a sr. Tadea. V ich monastyre je kaplnka, ktorá slúži ako farnosť pre gréckokatolíkov v Gorliciach a okolí. Gorlice sa nachádzajú v regióne pre našincov známom ako Lemkovčina, kde kedysi žila veľká časť rusínskeho obyvateľstva. Koncom 40 tých rokov minulého storočia bolo v rámci Akcie Visla viac ako 30 000 ľudí presídlených do západných častí Poľska. V 80 tých rokoch sa sestry baziliánky vrátili a otvorili monastyr v Gorliciach. Modlia sa a podporujú tých, ktorí sa túžili vrátiť tam odkiaľ pochádzajú ich predkovia. Vzájomným stretnutím sa podporujeme vzájomne v slúžbe a odovzdaní sa Bohu.

 

 

Otpust v Hrabskom

 

11.05.2014 Sviatok blahoslaveného Vladyku Vasiľa Hopka.

Z Prešova na slávnosti boli sr. Josifa, sr. Myrona a sr. Miriam boli na otpustovej slávnosti v Hrabskom, okr. Bardejov. Pridali sa k nim aj sestry z Bardejova sr. Magdaléna, sr. Teoózia a sr. Jana.

Hlavnym služiteľom Sv. liturgie bol vladyka Ján Babjak SJ arcibiskup a metropolita, kázeň mal vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup.

V Hrabskom bolo pekne počasie, aj keď v Prešove celý deň pršalo. Na slávnosti bolo veľa kňazov nato, že slávnosť sa konala v nedeľu. Modlíme sa k našemu blahoslavenému biskupovi Vasiľovi, aby sme dokázali svoj život obetovať a v ťažkostiach sa radovať.

Blahoslavenyj otče Vasylije molysja za nas! 

 

 

VELIKDEŇ - VEĽKÝ DEŇ

 

Sviatok nad sviatkami. Deň nad všetkými dňami.
Víťazstvo nad každým zlom.
Radosť zo všetkých najúprimnejšia.
Deň kresťanov, lebo tí veria v nesmrteľnosť duše.
Deň zmierenia a odpustenia sebe, blížnym, ale i nepriateľom.

Nech nikto sa necíti sám.
Nech nikto nežije v strachu a ohrození.
Nech vstane z mŕtvych Pán a nech zbúra vráta adu.
Nech milosť a radosť Božia sa dotkne každého srdca ľudského.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa a veseľme sa v ňom.

Toto všetko želáme vám a všetkým ľuďom dobrej vôle,

sr. Josifa Šimová a sestry baziliánky

 

 

V Prešove dnes zomrel Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup

 

 

V Prešove vo štvrtok 10. apríla 2014 o 13:30, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup. Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov života, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby. 

Naj Hospoď Boh pomjane joho v Carstvi svojim!

Vičnaja jemu pamjať! Blaženyj pokoj!

 

 

 

Duchovné cvičenia na začiatku Veľkého pôstu

 

Objatija Otča, otversti mi potščisja, bludno moje iždych žitije...

Veľký pôst sestry baziliánky začali duchovnými cvičeniami v provinciálnom dome v Prešove. Ich cestu k duchovnej obnove viedol o. Stefan Batruch z Lublina, Polsko. o. Stefan je známy duchovný vodca aj rehoľných duší, pre sestry baziliánky bol o to vzácnejší, že sám napísal dizertačnú prácu o živote, vízii a diele sv. Bazila Veľkého. Tieto duchovné cvičenia mali za cieľ sestrám baziliánkam predstaviť Baziliánksu identitu 21.storočia.

Cestu pôstu a duchovnej obnovy sestry začali v nedeľu večer vzájomným odpustením a prosbou k Bohu o odpustenie pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na zármutku iných, ale aj za tých, ktorí svojim hnevom, nenávisťou a často z nevedomosti škodia aj samým sebe, živia a šíria nelásku, závisť a hnev. Iba vzájomným odpustením a šírením dobra môžeme naprávať tieto duchovné škody, ktoré rozhlodávajú človeka, spoločenstva, rodiny i celé národy z vlastného vnútra.

o. Stefan duchovne viedol sestry počas celého prvého týždňa Veľkého pôstu cestou odpustenia, lásky k sebe a blížnym. Privádzal sestry hľadať svoje dary a talenty, aby ich tak každá dokázala rozmnožovať a deliť sa s nimi tam kde môže, kde sa nachádza, kde žije a pracuje. Veľký pôst je časom milostí, je obdobím, keď sa Boh dotýka každého z nás, keď zdržiavaním sa stráv, postením aj od samotného prijatia Eucharistie a konaním dobra stretávame Boha v každom blízkom. Bože pomáhaj nám, aby sme žili s Tebou počas tohto milostivého obdobia i celého roka.

 

 

Veľký pôst ako dotyk Boha

 

Príďte, očisťme sa milosrdenstvom a štedrosťou voči chudobným.

Nerozhlasujme naše dobré skutky.

Nech namyslenosť a pýcha neničí ovocie našich dobrých skutkov.

Ale k tomu, ktorý vidí aj v skrytosti, aj my v skrytosti volajme:

Odpusť nám Otče naše viny, lebo si nekonečne dobrotivý.

Stychira na večierni 2. týždňa

 

 

 

Stretnutie Spoločníčok sestier baziliánok

 

Dňa 11. januára sa v monastyre v Prešove zišli spoločníčky sestier baziliánok, aby prežili čas duchovnej obnovy, načerpali duchovné a telesné sily. Program pre nich pripravila sestra Štefánia OSBM a duchovné prednášky viedol o. Polikarp OSBM. V tento deň štyri spoločníčky obnovili svoj záväzok na ďalšie dva roky.

Cieľom programu spoločníkov sestier baziliánok je prehlbovať svoje krstné sľuby, rastom v duchovnom živote, participovať na živote modlitby sestier baziliánok, kresťanským spôsobom slúžiť iným, šíriť posolstvo o nebeskom kráľovstve prostredníctvom skutkov milosrdenstva voči iným a svedčiť o pravde, že Boh je s nami v každodennom živote doma, v práci, vo farnosti i kdekoľvek sa nachádzame.

Nech služba týchto našich sestier bude vidomá hlavne pred Božou tvárou, ale pomáha všade kde sa nachádzajú. Nech ich Boh žehná svojou milosťou, nech žehná ich úmysly a všetkých koho maju blízko pri sebe. Nech Boh prijme ich obetu za pokoj a mier vo svete.

 

 

Sv. Bazil Veľký - Nový rok 2014

 

Prvý deň v roku je liturgický podľa východného obradu priznačený pamiatke sv. Bazila Veľkého. Je to cirkevný otec, ktorý svojim životom, prácou a dielom mal veľký vplyv na rozvoji kresťanstva vo viacerých aspektoch života: vieroučnom, ako obranca pravej viery, zakladateľ rehoľného života v komunite, ochranca biednych a trpiacich, ale veľké dielo urobil aj na poli liturgickom. Po ňom je pomenovaná Liturgia, ktorá sa koná 10 krát v roku. Mnohé vzácne liturgické modlitby nesú tiež jeho meno.

Na jeho deň 1. januára sme sa pripravovali dňami duchovnej obnovy, ktoré viedol o. Artemij Novicky OSBM z Žovkvy, Ukrajina. Vravel o sv. Bazilovi aký to bol človek svojho času, ako si cenil modlitbu, že každý hriech oslabuje našu vôľu a že liturgická modlitba nemôže existovať bez podpory osobnej modlitby a naopak.

My, sestry baziliánky, snažiac sa nasledovať príklad sv. Bazila Veľkého sme si tento deň pripomenuli jeho život a dielo. Taktiež sme sa zamýšľali nad tým ako každá z nás môže konkrétnym spôsobom nasledovať tohto velikána. On vo svojom živote, ktorý trval krátkych 49 rokov dokázal pomáhať, povzbudiť a pritom dať príklad svätého života, máme pred sebou veľký vzor.

 

TOPlist