Zdieľať

Roždestvo IC XC 2016

 

Nech Láska v jasliach zrodená Vás naplní,

jeho radosť povzbudí, 

jeho nádej zohreje a jeho milosť nech s Vami stále je. 

Aby nielen v tento čas,

ale naveky nech žije Božia láska v každom z nás.

 

Milostiplné vianočné sviatky a požehnaný rok 2017 

Vám vyprosujú sestry baziliánky.

  

 


 

imagePosviacka Rankovce

 

     Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, dňa 26. novembra, posvätil v Rankovciach prestol a kaplnku v objekte, ktorý ma v blízkej budúcnosti slúžiť ako domov pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej osoby.

     Na slávnosti sa zúčastnili kňazi o. Ján Ducár, farár farnosti Košický Klečenov a o. Anton Mojžiš, výpomocný duchovný farnosti Prešov, naše sestry na čele s provinciálnou predstavenou m. Danielou Štefkovou OSBM, majiteľ budovy Juraj Štefanko s manželkou a  vedenie neziskovej organizácie Dom seniorov pod Rankovskými skalami.  Udalosť prebiehala aj za účasti množstva veriacich z farnosti Košický Klečenov.

     Pripomenúc prežívanie pôstneho obdobia Filipovky, teda prípravy na príchod Krista, vladyka vo svojom príhovore načrtol podobnosť medzi prijatím Svätej rodiny v Betleheme a prijatím Krista na tomto mieste, pričom vyzval všetkých, aby spolu vytvorili náhradnú rodinu pre starších, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť a opateru. 

                  

Foto: Anna Ducárová


 

imageSlávnostný vstup - obliečka sr. Sofie

 

     V chráme blahoslaveného hieromučeníka P.P. Gojdiča na Sídlisku III. v Prešove sme 2.10. 2016 mali veľkú slávnosť, ktorú vysluhoval arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Z tejto farnosti si Pán povolal Slávku Čekanovú, ktorá slávnostne vstúpila do nášho Rádu a prijala obliečku malého obrazu. Vybrala si meno Sofia. K vonkajším znakom úplného zasvätenia sa Bohu patrí habit – odev veselosti a duchovnej radosti a biely závoj, ktorý je prejavom pokory, poslušnosti a duchovnej múdrosti. Sestra počas obradu prijala aj čotky – duchovný meč, ktorým je Božie Slovo aby mala neustále meno Pána Ježiša v srdci, myšlienkach a na svojich perách a sviecu aby jej pripomínala, že má byť svetlom pre svet svojím čistým a cnostným životom.

Vladyka okrem iného počas kázne svojim slovom povzbudil novicku Sofiu, ale pripomenul aj všetkým prítomným, že máme žiť tak, aby sme sa stali svätými, lebo to má byť cieľom každého človeka, nielen tých, ktorí sa mu zasvätili.

Veľkým požehnaním bolo aj to, že táto udalosť bola otvorená nielen pre rodinu, priateľov a známych, ale aj pre verejnosť. Mnohí boli na takejto udalosti po prvýkrát v živote a odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. 

                                                          

 


 

Púť v jubilejnom Roku Milosrdenstva

 

      V dňoch 28. 8. - 3. 9. 2016 kolektív Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove putoval do Ríma. Učitelia, zamestnanci a ich ďalší príbuzní navštívili mestá Bolsenu a Orvieto, ktoré ležia v strednej časti Talianska a sú známe eucharistickým zázrakom z roku 1263. Počas niekoľkých dní strávených v Ríme mali možnosť obdivovať mnohé historické pamiatky tohto mesta s odborným výkladom sprievodkyne Mgr. Ľudmily Zoľákovej. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bola určite účasť na generálnej audiencii Svätého Otca Františka v stredu 31. 8. 2016. Sestry navštívili tiež komunitu generálneho domu baziliánok. Malá zastávka vo Verone doplnila krásu zážitkov z týchto dní a veríme, že s milosťami získanými týmto putovaním a Božím požehnaním tak s odvahou vstúpia do nového školského roku.  

                                         


 

imageSvetové dni mládeže KRAKOV 2016

 

        Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnú milosrdnestvo. (Mt 5,7) Tieto slová zazneli v posolstve k 31. svetovému dňu mládeže a napokon sa stali hlavným mottom SDM v Svätom roku milosrdenstva.  

        Nemajte strach pozrieť sa mu do očí plných nekonečnej lásky k vám a dovoľte mu, aby vás dostihol jeho milosrdný pohľad, pripravený odpustiť vám každý hriech; pohľad, schopný zmeniť váš život a uzdraviť zranenia vašej duše; pohľad, ktorý utíši najhlbší smäd prebývajúci vo vašich mladých srdciach: smäd po láske, pokoji, radosti a opravdivom šťastí. Príďte k nemu a nemajte strach! Príďte, aby ste mu z hĺbky srdca povedali: „Ježiš, dôverujem ti.“ Dovoľte mu dotknúť sa vás svojím bezhraničným milosrdenstvom, aby ste sa prostredníctvom skutkov, slov a modlitby aj vy stali apoštolmi milosrdenstva v našom svete, zranenom egoizmom, nenávisťou a hlbokým zúfalstvom. Neste plameň Kristovej milosrdnej lásky – o ktorej hovoril svätý Ján Pavol II. – do prostredia vášho každodenného života, do všetkých kútov zeme vyzval mladých Pápež František.

                           

                                  


 

 

imageDuchovné cvičenia

 

 

         Úzka cesta - to bolo hlavnou témou počas piatich dní v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Duchovne nás sprevádzal o. Teodor Kosť OSBM. Máme nádej, že tento požehnaný čas spoločnej i osobnej modlitby a ticha prinesie ovocie v našom každodennom živote.

                        

 


imageTábor Makrínka má už 20 rokov

 

     Detský letný kresťanský tábor Makrínka, už po 20 krát s otvorenou náručou vítal účastníkov, ktorý boli plný nadšenia a očakávania s nových zážitkov, ktoré spoločne zažijú so starými ale aj novými priateľmi počas letných prázdnin. Tábor sa niesol v duchu Milosrdenstva, a jeho mottom bolo: „Buďme bohatí na milosrdenstvo“. Organizovanie tábora mala na starosti ako tradične sr. Alžbeta Dacejová OSBM s rádu sestier sv. Bazila Veľkého. Program začal 4. júla v rekreačnom zariadení Flóriho chata, oblasť Mníchovský potok v Bardejove. Cieľom bolo oboznámiť deti s témou Milosrdenstva, objasniť a priblížiť skutky milosrdenstva, čo je to vlastne milosrdenstvo, ako sa prejavuje. Ukázať deťom, že Božie milosrdenstvo je nekonečné a pre človeka nepochopiteľné, a každý náš hriech v ňom zbledne a vymizne navždy.

     V tábore sa zúčastnili deti vo veku od 9 do 16 rokov. V počte 48 detí, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. Pod vedením sr. Alžbety Dacejovej OSBM, program pre deti realizovalo 5 čatárov a 5 animátorov, medzi nimi bola taktiež zastúpená zdravotníčka sr. Melánia Legnavská OSBM. Cez spoločenstvo, hry, modlitby a rôzne aktivity sa približovalo deťom Božie milosrdenstvo v každodennom živote.

     Vďaka požehnanému počasiu, mali deti možnosť zažiť zaujímavú stopovačku do Bardejovských kúpeľ, mnoho hier a súťaži, tancov, ale aj kúpanie sa v bazéne. Taktiež sa zúčastnili na zaujímavej, tieňovej krížovej ceste, a týždeň zakončili oficiálnu časť programu dňa 8. júla narodeninovými oslavami 20teho výročia pôsobenia táborov Makrínka s veľkým ohňostrojom o pol noci. V sobotu, v deň odchodu domov, sa slúžila slávnostná sv. Liturgia, kde deti spoločne ďakovali za bezproblémový priebeh tábora a úspešné zvládnutie ďalšieho ročníka letného tábora Makrínka.                  


 

image

 

Tábor v znamení misií

     V dňoch od 03. - 08. 07. 2016 sa uskutočnil v nádherných karpatských vrchoch Mukačevskej eparchie Ozdravujúci tábor s názvom„Milosrdenstvo“. Komisia pre misie prešovskej archiepachie so svojou predsedníčkou sestrou Štefániou Blichovou OSBM, prijala výzvu našich vladykov – „Nebojme sa vyjsť spoza našich hraníc!“, ktorá odzrkadľuje  zrelosť a duchovnú hĺbku Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

„Vyjdime, vyjdime všetkým ponúknuť život Ježiša Krista.“ Práve tieto slová Svätého Otca Františka najkrajšie svedčia o živote ďalších štyroch seminaristov a deviatich animátoriek, ktorí sa rozhodli priniesť posolstvo nekonečného Božieho milosrdenstva srdciam zraneným ukrutnou vojnou. Aká len veľká radosť bola vidieť na tvárach ukrajinských detí, ktoré sa  v obci Volosjanka stretli z troch regiónov Ukrajiny: Lisičansk (Luhánska oblasť), Záporožie (deti utečencov z Donecká) a Zakarpatie. Deti z východnej Ukrajiny oblečené v nádherných ľudových vyšívankach, ktoré symbolizujú pokoj a mier zavítali do rekreačnej oblasti Užok po dlhej skoro trojdňovej ceste, aby načerpali z posolstva lásky, ktoré darúva milujúci Pán. Lebo: „Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, zástanca slabých, ochranca opustených, spasiteľ zúfalých.“ (Jdt 9, 11b)  Práve Božie milosrdenstvo je tým najlepším liekom pre deti, ktoré vo svojich srdciach nesú hlboké rany spôsobené ničiacou vojnou. Veď kto z nás si vie čo len predstaviť hrôzu, ktorú na vlastných životoch museli prežiť títo „najmenší?“ Zanechanie svojich domovov, schovávanie sa v podzemí, či to najstrašnejšie vidieť zomierať svojich príbuzných a priateľov. A to len pre pýchu „mocných“ tohto sveta. Tábor s názvom „Milosrdenstvo“ bol pre týchto „maličkých“ zdrojom mnohých milostí, ktoré im pomohli bližšie spoznať Boha ako milujúceho Otca. Homílie a katechézy miestnych kňazov o. Vasiľa Pitru a o. Sergeja Dalekoreja, boli pre deti z Východnej Ukrajiny horou Tábor, kde sa stretávali so základnými pravdami viery. Veď kto z nás ma v dnešnej dobe zakázané rozprávať sa s gréckokatolíckym kňazom alebo navštevovať gréckokatolícky chrám , ktorý je od týchto úžasných ľudí vzdialený stovky kilometrov? Verím, že nikto. Nielen ukrutná vojna, ale aj duchovná pustatina je tŕňovou korunou týchto „najmenších.“ Tieto deti sú hrdinami svojej doby, ktoré milujú svoju krajinu a sú na ňu patričné hrdí. Nosením tradičných vyšívaniek, či národných symbolov sa stávajú pre celú Ukrajinu poslami pokoja a mieru. Koľká len radosť sa dala čítať z tvári  týchto detí, keď slovenskí animátori spievali ukrajinské ľudové piesne a nádherným spevom hymny: Nad Tatrou sa blýska, povzbudením. Tanec a spev bol veľkým spojivom východu so západom v Ozdravujúcom tábore „Milosrdenstvo“. Spoločné hry, piesne, či napokon nádherná krížová cesta v karpatských vrchoch bola pre deti ako aj pre samotných animátorov prejavom veľkého Božieho milosrdenstva. Krásnym posolstvom lásky bola záverečná sv. liturgia po ktorej o. Sergej posvätil medailóniky s ikonou Matky ustavičnej pomoci pre vojakov oslobodzujúcich Ukrajinu.

Záver tábora patril pre obidve skupiny z východu Ukrajiny návšteve najzápadnejšieho historického Užhorodu. Slovenskí animátori sa stali pútnikmi po krásach Západnej Ukrajiny a Ľvova, kde mohli  hlbšie načerpať z milostí, ktoré darúva Pán prostredníctvom východnej cirkvi. Nech aj posolstvo Ozdravujúceho tábora s názvom „Milosrdenstvo“ je pre nás a pre naše rodiny žijúce v miery vďakou za dar pokoja milujúcemu Bohu a modlitbou za tých ktorí pokoj vo svojich domovoch bez prestania hľadajú.                                     

                                                                                                                                                Milan Sisak

                   


 

imageMetropolita Ján Babjak vysvätil v Prešove siedmich diakonov

 

     V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove v nedeľu 12. júna vysvätil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ počas archijerejskej svätej liturgie siedmich diakonov, z ktorých jeden je z Rádu sv. Bazila Veľkého.
 
V homílii vladyka povedal, že tento deň je pre našu cirkev, ale aj pre samotných svätencov a ich blízkych dňom s veľkým D. „Zo srdca vám, drahí svätenci, žičím, aby ste oplývali darmi Svätého Ducha, o ktorých hovorí dnes sv. apoštol Pavol v Liste Galaťanom: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Tieto dary môžu byť pre vás každodenným spytovaním svedomia. Veriaci od vás očakávajú, že budete odborníkmi na duchovný život.“ Pozval ich k pravidelnej modlitbe: „Potrebujeme denne prichádzať ku Kristovi, ktorý nás v evanjeliu volá: Poďte ku mne všetci a ja vás posilním. Naša sila spočíva v Bohu. Ak by si kňaz či diakon myslel, že sa nepotrebuje modliť, bolo by to nešťastie pre neho samotného, pre rodinu, pre veriacich. Buďte duchovní ľudia vy aj vaše manželky. Diakon a kňaz si má najlepšie oddýchnuť pri Ježišovi, pri modlitbe“ Zároveň ich pozval k nezištnej službe: „Podstatou diakona je služba. Naša kňazská služba ľuďom je službou nášmu Pánovi a je našou najväčšou radosťou.“
 
Novým diakonom za Rád sv. Bazila Veľkého sa stal Teodózij Simeon Šnirc OSBM.
Zdroj: grkatpo.sk

Kanonická vizitácia 2016

 

     V posledných májových dňoch navštívila našu provinciu generálna predstavená z Ríma m. Dia Stasiuk OSBM spolu so svojími radkyňami sr. Nazariyou Mykhaylyuk OSBM  a sr. Emanuelou Vavrekovou OSBM. Cieľom ich návštevy bolo vykonanie kanonickej vizitácie.  M. Dia a sr. Emanuela odcestovali na pár dní k sestrám Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda. Sestra Nazariya zas postupne navštívila naše kláštory v Medzilaborciach, Svidníku a Bardejove a porozprávala sa s každou sestrou.

 

  

 

                               


 

imageVerní tradícii, dynamickí v službe

 

     Perfectae caritatis – ako prvý o obnove rehoľného života, mimoriadne obohatil zasvätený život v Cirkvi, pozdvihnúc ho z právnej štruktúry do dimenzie teologickej a ekleziologickej. Teológiu zasväteného života koncil obohatil o rozmer kristologický, pneumatologický, ekleziologický a eschatologický. Odteraz je zasvätený život zadefinovaný „v Cirkvi, pre Cirkev, je Cirkvou“. Perfectae caritatis je pokračovaním konštitúcie Lumen gentium, pretože povolanie do zasväteného života je v rámci všeobecného povolania k svätosti (č. 40). Ale ako môžeme evanjeliové sľuby – bohatstvo a krásu svätosti rezervovať iba pre zasvätených, keďže sú ideálom pre všetkých kresťanov? Viac


 

imageInterjuniorátne stretnutie

 

     Aj tento rok sa v dňoch 8.-10. apríla 2016 konalo tradičné v poradí už piate celoslovenské stretnutie junioriek (sestier vo formácii) s názvom Pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes. Stretnutie sa konalo v priestoroch Kňazského seminára v Nitre. Mladým sestrám prednášal vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vladyka Cyril po častiach rozoberal dielo Jána Klimaka Rebrík do raja. Postupné zdolávanie týchto stupňov v duchovom živote nie je ničím iným ako vystupovaním k Láske.


 

image

Večné sľuby

 

     Dňa 2. apríla 2016 sme mali možnosť zúčastniť sa radostnej udalosti v Krásnom Brode. Brat Teodozij Simeon Šnirc OSBM počas slávnostnej sv. Liturgie zložil večné sľuby za prítomnosti otcov a bratov baziliánov, sestier, príbuzných a ďalších veriacich. Vyprosujeme mu hojnosť Božích milostí a radosť v povolaní.

 

 


 

imageCHRISTOS VOSKRESE!

 

Kristus je Láska!

Láska to nie sú slová, to sú konkrétne skutky.

Ježiš nám ich ukázal, aby sme ho nasledovali.

                                                                                   

Foto


 

image

Nové výzvy pastorácie mládeže

 

     V dňoch 4. - 5. marca 2016 sa naše sestry zúčastnili konferencie s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže, ktorá sa konala v Dominikánskom centre Veritas v Košiciach. Počas dvoch dní prednášajúci P. Salvatore Curró, Marek Forgáč, Ondrej Chrvala ponúkli nové pohľady na život mladého človeka pre všetkých tých, ktorí sa venujú službe a formácii mladých.

 

Foto: dominikanky.sk


 

imageDuchovné cvičenia sestier

 

     A opäť tu bol posvätný čas duchovných cvičení. V dňoch 13. – 19. februára 2016 si štrnásť sestier v prešovskom monastieri nanovo prehĺbovalo svoj duchovný život. Prednášajúci,  o. Teodor Kosť, OSBM nám otváral horizonty do výšky a hĺbky, lebo taký je charakter úzkej tŕnistej cesty k výšinám. Vyžaduje si to veľkú pozornosť a prekonávanie rôznych ťažkostí. Lebo dobé diela sa s námahou získavajú. 

 


 

imageUkončenie roku zasväteného života

 

     V dňoch 28. 1. – 2. 2. 2016 sa v Ríme uskutočnilo medzinárodné stretnutie zasvätených, ktoré pripravila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri príležitosti zavŕšenia Roku zasväteného života. Arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM, hovorí: „Pre zasvätných to bol bezpochyby ‚kairos‛, moment milosti. Milosť oživenia úmyslu – ako by povedala sv. Klára – nasledovať Krista chudobou, poslušnosťou a čistotou.“

Tešíme na spoločné stretnutie rehoľníkov a rehoľných sestier našej archieparchie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční 6. 2. 2016 v Ľutine. 

 

 

image25. výročie SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove

 

Už je tomu veľa rokov, keď moja túžba stať sa rehoľnou sestrou išla ruka v ruke s túžbou stať sa aj zdravotnou sestrou, a tak pomáhať Kristovi tajomne ukrytom v každom chorom. Ukrýva sa v chorých, ktorí sú pre tento svet už nepotrební. A v tom je veľkosť tohto povolania. Každé jubileum je pre nás príležitosťou poďakovať sa predovšetkým Bohu za to, čo sme doteraz prežili a poprosiť ho o  pomoc do ďalších rokov. Pozerajúc na 25 rokov našej Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého si nanovo môžeme pripomenúť všetkých, ktorí sa pričinili o jej zrod a rast. V prvom rade medzi ne patria tí, ktorí sa najviac zaslúžili o založenie tejto školy, a to MUDr. Pavol Štofej a m. MUDr. Nikolaja Mydlíková OSBM. Im patrí naša vďaka za obetovanie svojho času i námahy začať nové dielo na Božiu slávu.

Heslom nášho prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka sú slová sv. apoštola Pavla: „Vy ste chrám živého Boha.“ Naša škola je naozaj chrámom, kde prebýva živý Boh. O tento náš „chrám“ sa postaral vladyka Ján Babjak. On nám veľkodušne podaroval túto budovu, lebo zbytočné by boli všetky naše námahy, keby škola nemala svoje vlastné priestory. Väčší dar sme od neho ani dostať nemohli. Nech mu to mnohonásobne vynahradí Pán potrebnými milosťami.

Od Boha táto škola dostala ako ďalší dar dobrých pedagógov, ktorí boli a sú hnacím motorom tejto školy. Bez nich by toto dielo nemohlo prežiť toľko rokov. Rozdávajú múdrosť, rozvíjajú talenty, učia poznávať krásu a zmysel života. Nech vás Pán obdarí odvahou, chuťou a dôverou v Božiu pomoc pri výchove mládeže. Aby však škola mohla uskutočňovať svoje poslanie, dôležitým jej článkom sú nepedagogický pracovníci. Často je to práca, ktorú nie je vidieť, alebo práca, ktorá je menej atraktívna, ale bez ktorej chod školy by nebol možný, preto naše poďakovanie patrí aj vám.

Ďakujeme študentom a absolventom školy, že toto povolanie je pre nich volaním lásky, ktorá pohýna mladého človeka k tomu, aby vyšiel sám zo seba, zo svojho pohodlia a kráčal v ústrety pomoci chorým. Ďakujeme aj Vám rodičia, že ste nám dali dôveru a zverili ste nám výchovu Vašich detí tak intelektuálnu ako aj duchovnú. Rovnako myslíme na vás, našich dobrodincov, ktorí sa svojimi hmotnými darmi i obetami spolupodieľate na rozvoji a zveľaďovaní školy. Nech vás za to dobrotivý Pán Boh bohato odmení. Vďaka a spomienka patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú medzi nami. Nech vašou odmenou je večná radosť v nebi a pamiatka v našich mysliach.

Verím, že si zapamätáte dnešný deň, že vo Vás zostanú milé spomienky na túto slávnosť, že si odtiaľto odnesiete pocit úcty ku našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli a sú jej súčasťou po celý čas jej existencie. Rada by som pri tejto slávnostnej príležitosti vyslovila nádej, že naša škola aj naďalej bude šíriť vzdelanie, kresťanské hodnoty a bude vychovávať ďalšie generácie dobrých zdravotníckych pracovníkov.                                                       

                                                                                                                                                                               sr. Daniela Štefková                                                                                                                                                                provinciálna predstavená


 

Relikvie sv. Terézie z Lisieux na Slovensku

 

     Urna s relikviami putuje po celom svete už niekoľko desaťročí (od roku 1945). Doteraz navštívila množstvo krajín na všetkých kontinentoch. Prevážaná bola na Boeingu 747, vojenským lietadlom, vrtuľníkom, policajným či hasičským autom, luxusnou výletnou loďou či chudobným parníčkom, na koňoch či na saniach ťahaných psami. Do dnešného dňa je to vyše päťdesiat krajín, od Filipín po Spojené štáty, cez Irak, Izrael, Rusko, Sibír. K relikviáru prišlo niekoľko desiatok miliónov ľudí. Terezka pritiahla aj katolíkov, ktorí nechodia pravidelne do kostola alebo prestali doň chodiť, moslimov, veriacich iných vierovyznaní i neveriacich, uvádza webstránka, ktorá vznikla pri príležitosti putovania relikvie na Slovensku. Relikviár navštívil aj väznice, nemocnice, ústavy. Svedectvo o týchto udalostiach prináša kniha Guy Gauchera Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta…, ktorá vyšla vo vydavateľstve Komunity Kráľovnej pokoja.

Bližšie info: http://terezka.kkp.sk/zivotopis-sv-terezie-z-lisieux/

Katedrála sv. Jána Krstiteľa - Prešov - 17. 1. 2016 - nedeľa

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk

 

TOPlist