Zdieľať


 

image

90. ROKOV OD SMRTI

sr. VASILIE HLIBOVICKEJ, OSBM

(19. február 1895 - 9. október 1929)

    Neďaleko mestečka Halič v krásnom prostredí, kde sa rieka Lipa vlieva do rieky Dnester, leží dedinka Bovshiv. Tu  prišla na svet 19. februára 1895 Olena Hlibovická. Volali ju Olenka, alebo Haľa. Mama Štefánia rodená Šeferová pochádzala z kňazskej rodiny a otec Sofron bol gréckokatolíckym kňazom na vidieku. Keď Haľa vyrástla spolu so staršou sestrou Lesou odišli študovať do Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk), kde sa výchove detí a mládeže venovali sestry baziliánky. Haľa bola veselým dievčaťom a usilovnou študentkou. Horlivo sa pripravovala na vyučovanie a veľmi rada sa modlila. V roku 1912 ako sedemnásťročná pocítila povolanie k Bohu zasvätenému životu. Rozhodla sa vstúpiť k sestrám baziliánkam. 

    Rýchlo sa pominul čas kandidatúry a počas obradu obliečky dostala meno sr. Vasilia. Na noviciáte si príkladne plnila všetky povinnosti. Čoskoro zložila svoje prvé mníšske sľuby. Napriek svojmu slabšiemu zdraviu,veľmi túžila pracovať s mládežou i so staršími. Snažila sa odovzdať deťom to najcennejšie - lásku k Bohu. Obrad veľkého anjelského obrazu prijala  25. novembra 1918. Mala veľkú túžbu aktívne pracovať a trpezlivo prijímala kríž utrpenia. Neraz bola premiestňovaná do iných monastyrov, musela zanechať svoje chovankyne - sirôtky a nakoniec zanechajúc Halič, medzi prvými sestrami odišla do cudziny. Jej zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že ochorela na suchoty, neskôr tuberkulózu pľúc a pridružila sa aj choroba srdca. Avšak fyzické ťažkosti nebránili jej duchovnému vzrastu.

    V roku 1922 spolu so štyrmi spolusestrami prišla do Prešova, kde sestry baziliánky začali viesť dievčenský internát a vyučovať v meštianskych školách. Plne sa venovala výchove detí, pracovala v knižnici, veľa čítala, prekladala a aj sama písala poéziu pre deti. V Užhorode učila v meštianskej škole, starala o sirôtky, dávala lekcie hry na klavír, skladala básne, piesne a pripravovala divadelné scénky pre deti. Časom fyzické sily sr. Vasilii nestačili k apoštolátu, preto musela aktívnu činnosť zanechať. Aj keď veľa trpela, rozdával radosť. Najkrajšou črtou jej života je veselý duch lásky.

    Sr. Vasilia Hlibovická zomrela 9. októbra 1929 v Prešove, vo sviatok svojho obľúbeného svätca, svätého apoštola Jána Teológa. Celý život kráčala za Kristom cestou pokory a seba odriekania, cestou kríža, s hrdinským odovzdaním sa do vôle Božej. Žila s veľkou nádejou, že na tejto zemi, v doline sĺz ju bude posilňovať Božia láska, ktorá ju privedie do domu Nebeského Otca ,,kde je mnoho príbytkov.“ (Jn 14,2)


 

imageSLÁVNOSTNÁ SV. LITURGIA PRI PRÍLEŽITOSTI

50. ROKOV OD PRÍCHODU SESTIER DO BARDEJOVA

    Písal sa rok 1969, kedy Božia prozreteľnosť priviedla sestry späť na východné Slovensko medzi gréckokatolíkov, kde mohli oslavovať Boha vo svojom byzantsko-slovanskom obrade.

    Po návrate šiestich sestier z Veľkého Blhu, ktorými boli sr. Jeremija Pankuličová, sr. Eugénia Sakalová, sr. Terézia Baraneková, sr. Gabriela Hvaťová, sr. Oľga Čabalová a sr. Teodora Geletejová, sa začala písať história sestier baziliánok v Bardejove pod vedením m. Jeremije Pankuličovej. Neskôr prišli dve sestry zo Svitáv − sr. Bernadeta Vošková a sr. Agáta Jacková. Ich prvým pôsobiskom bol Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež, umiestnený v starobylom františkánskom kláštore. Stal sa pre nich nielen pôsobiskom, ale aj domovom. Okrem ošetrovateľských a opatrovateľských prác sa sestry baziliánky starali aj o duchovné potreby zverencov. S veľkou radosťou upratovali a ozdobovali miestny Boží chrám a šili liturgické rúcha, či zástavy.

    Na podnet a povzbudenie o. Mariána Potaša OSBM začiatkom roku 1970, začali sestry viesť tajný noviciát. Nové členky Rádu, ktoré vstúpili do tajného noviciátu, nosili civilné oblečenie a pracovali v rôznych zamestnaniach. Spravidla žili v malých dvoj a trojčlenných  komunitách v bytoch. Neraz o ich skrytom rehoľnom živote nevedeli ani rodičia. Ak bolo možné, zamestnali sa ako sanitárky v Ústave, aby mohli zdieľať spoločný život so sestrami. Magistrou noviciek na začiatku bola m. Jeremija Pankuličová a od 1972 roku m. Markiana Horvátová. V lete 1987 bola za magistru v Bardejove určená sr. Terézia Baraneková.

  V bytoch, kde bývali tajné sestry, sa ráno a po práci spoločne modlili. Na sv. liturgiu chodili spravidla do miestneho gréckokatolíckeho chrámu. Ak bola možnosť, pri modlitbe sa stretávali spolu so sestrami v Ústave, kde oblečené sestry žili a mali malú kaplnku. V tej kaplnke sa konali aj obliečky, skladali sľuby a prijatia anjelského činu – profesie večných sľubov. Verejné účinkovanie ako rehoľníčky nemali dovolené, ale aj napriek tomu sa stretávali s mládežou. Organizovali stretnutia mládeže, púte, výlety, duchovné obnovy a rekolekcie.

    V roku 1992 kúpili dom na Kláštorskej ulici č. 18, ale bolo ho potrebné zrekonštruovať. Rekonštrukcia a rozšírenie domu sa podľa projektu Ing. arch. Miroslava Lakatu uskutočnili v roku 1997. Sestry počas rekonštrukcie bývali od 7. mája 1997 vo farskej budove v Legnave. Vianočné sviatky a sviatok sv. Bazila Veľkého prežili v spoločenstve sestier v Prešove. Rekonštrukcia domu sa týkala stavby celého objektu, okrem pivničných priestorov, ktoré museli zostať pôvodné. Sestry sa vrátili späť a posviacka monastyra sa konala 23. januára 1999, vykonal ju prešovský biskup Mons. Ján Hirka. Kaplnka bola zasvätená ochrane bolestnej Matky Božej. 

    V súčasnosti je tento monastier miestom, kde naše sestry, ktoré prišli do Bardejova ešte ako mladé a plné života, teraz prežívajú obdobie svojej životnej jesene. Ony, ktoré niekedy slúžili druhým, teraz v tichosti a pokore prijímajú službu iných. Sú to sestry, ktoré si ešte pamätajú vyhnanie z monastiera a následné vyhnanie z Prešova a východného Slovenska. Pamätajú si však aj prozreteľnosť a silu Božiu, ktorá ich sprevádzala počas rokov vyhnanstva. Pamätajú si aj na víťazstvo pravdy a spravodlivosti, čiastočne v roku 1969, ale jemnejšie a o to silnejšie v roku 1989. Teraz svoj deň posväcujú modlitbou a vyprosujú Božie požehnanie pre všetkých, ktorí o nich vedia, ale i tých, ktorí o nich ani netušia.


 

imageTÁBOR VASILIJÁDA 2019

„Aké je dobré a milé keď bratia žijú spolu.“ Ž 133,1
 
       V duchu tejto témy sa na Bukovej Hôrke niesla tohoročná Vasilijáda. Sme vďační Bohu, že nám požehnal priaznivé počasie na tomto milostivom mieste v krásnej prírode. Aj vďaka službe mladých a ochotných animátorov sme sa snažili deťom pripomínať, že Christos je posredi nas a pozýva nás k tomu aby sme nasledovali príklady svätých a tiež súčasných slovenských športovcov, ktorí sa nehanbia za svoju vieru. Motivovali sme ich k dobrým skutkom, za ktoré boli symbolicky odmenené srdiečkami. Všetci sme čerpali silu zo spoločnej modlitby. Deti sa navzájom zblížili v skupinkách a pri stopovačkách. O svoju radosť sa mohli podeliť pri hrách, piesňach a nechýbal aj tanec. Všetkým účastníkom prajeme krásne leto a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, že mohol uskutočniť 3. ročník Vasilijády patrí veľké Pán Boh zaplať.
 
 

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA SESTIER - vladyka HLIB LONCHYNA

22. - 28. 7. 2019


 

UKONČENIE GENERÁLNEJ KAPITULY

      V deň zavŕšenia Generálnej kapituly prebehli voľby generálnych radkýň, zástupkyne generálnej predstavenej a tiež dvoch náhradníčok pre generálnu radu. Sestry si prevzali upravenú verziu Vízie rádu a rozlúčili sa s facilitátorkou Frances Heery.  

Členkami novozvolenej generálnej kúrie sú:

  • sestra Marcela Runcan, generálna predstavená (Rumunsko)
  • sestra Mariela Rotzen, asistentka generálnej predstavenej a prvá radkyňa (Argentína)
  • sestra Emanujila Vishka (Chorvátsko)
  • sestra Terenya Shynal (Ukrajina)
  • sestra Mykolaya Romakh (Ukrajina)

       Slávnostný večer ukončenia Generálnej kapituly a sviatku sv. Makríny sestry oslávili spoločne za prítomnosti vladyku Dionýza Lachoviča, OSBM a členov rôznych rehoľných spoločenstiev: otcov baziliánov, sestier služobníc, sestier sv. Anny a sestier Najsvätejšieho srdca Ježiša a Márie. Oslava pokračovala na univerzitnom nádvorí spoločnou grilovačkou a radostným spevom piesní v rôznych jazykoch. Vďaka Bohu za všetko.


 

imageNOVÁ GENERÁLNA PREDSTAVENÁ

     17. júla 2019 zvolila XI. Generálna kapitula v Ríme novú generálnu predstavenú sestier sv. Bazila Veľkého. Novozvolená generálna predstavená je 49-ročná provinciálna predstavená sestier z Rumunskej provincie Nepoškvrneného srdca Márie, matka Marcela Runcan.

Na voľbách bol prítomný vladyka taliansko-albánskej eparchie Gregorgio Dimitri Gallaro, ktorý ráno slúžil Svätú Liturgiu. Po výbere generálnej predstavenej všetci prítomní poďakovali Bohu za Jeho vedenie a hmatateľnú prítomnosť Ducha Svätého. Potom ďalej nasledovala práca a modlitby za zajtrajšie voľby generálnych radkýň.  


 

NA CESTE

        Už tradične každý kapitulárny deň začína modlitbou, ktorú vedú sestry z rôznych provincií. Štvrtkovú modlitbu viedli sestry z Chorvátska (Osijek). Na začiatku tohto dňa sestry pracovali v piatich jazykových skupinách (ukrajinskej, anglickej, španielskej, talianskej a slovenskej), kde boli spoločne prerokované správy provinciálnych predstavených. Ďalej si sestry vypočuli správu Baziliánskej komisie, ktorú prezentovali sr. Dorothy Ann Busowski a sr. Susan Sisko pretože tiež  spolupracovali na tomto projekte a boli jeho spoluzakladateľkami. Správa bola doplnená prezentáciou pre lepšiu orientáciu sestier v téme. Uvedená komisia bola zriadená v roku 2014 a zvolala ju generálna predstavená m. Dia Stasyuk a jej rada ako výsledok poslednej generálnej kapituly. V popoludňajších hodinách sa pracovalo na rozoberaní rôznych tém a vytýčilo sa päť kľúčových otázok, ktoré budú hlavnými témami tejto generálnej kapituly. Sestry si mohli vybrať tú na ktorej chceli ďalej pracovať. Tento deň bol ukončený spoločnou večierňou.    


 

imageDRUHÝ DEŇ KAPITULÁRNEHO ZHROMAŽDENIA

        Sestry sa dnes zamerali na „túžby, sny a nádeje“, kde ústredným obrazom bolo oficiálne logo a téma kapituly „Nové víno v nových nádobách“. Vzájomne si vymieňali svoje myšlienky v piatich skupinách a neskôr sa o ne podelili aj pred všetkými členkami zhromaždenia vo forme krátkych abstraktov. Nemenej dôležitou časťou dňa bolo zhodnotenie obdobia šiestich rokov správou v ktorej m. Dia Stasiuk (generálna predstavená) zhrnula svoje aktivity a zdôraznila ako „Boh v nás a cez nás koná“. Po jej prejave nasledovalo prerokovanie tejto správy v skupinách a na konci m. Dia reagovala na otázky sestier.

        Ďalším bodom práce sestier bola diskusia zameraná na skúmanie dnešných výziev a riešenie problémov s ktorými sa stretávame, očami sv. Bazila Veľkého. Sestry sa so záujmom zúčastnili na tejto diskusii a potom predstavili svoje plány. Na konci pracovného dňa predstavené komunít poskytli svoje správy za jednotlivé provincie: sr. Norma Roznicki (Argentína), sr. Anisia Szewczuk (Austrália), sr. Maria Demetrio (Brazília), sr. Fevronija Raplijenovic (Chorvátsko).


 

OTVORENIE GENERÁLNEJ KAPITULY

       V týchto dňoch prebieha v Ríme XI. Generálna kapitula na ktorej sa stretlo 43 delegátok z rôznych častí sveta. Sestry začali toto stretnutie Svätou Božskou Liturgiou vo Vatikánskej bazilike sv. Petra pri ostatkoch sv. Jozafáta, ktoré sú uložené pod prestolom sv. Bazila Veľkého. Sestrám sa prihovoril Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk. Kapitula sa začala modlitbou „Kráľu nebeský“ v španielčine, slovenčine, rumunčine, ukrajinčine a angličtine a po nej m. Dia Stasyuk slávnostne otvorila kapitulu, ktorá prebieha v Pápežskom ukrajinskom kolégiu sv. Jozafáta.

Zdroj: basiliansisters.org 

imageGENERÁLNA KAPITULA - Rím 2019

    Zvolené medzinárodné delegátky sestier rádu sv. Bazila Veľkého sa stretnú na XI. Generálnej kapitule, 8. - 19. júla 2019 v Ríme v Taliansku.
 
    Téma kapituly je prevzatá z Vatikánskeho dokumentu „Nové víno do nových mechov - zasvätený život po Druhom vatikánskom koncile a doposiaľ otvorené výzvy". Motto: Ježišove slová: „Žíznim“ (Jn 19, 28).
 
    Pozývame vás, aby ste sa modlili spolu s nami a prosili Boha o dary Ducha Svätého, aby inšpiroval sestry delegátky pri modlitbe, rozoznávaní, rozvíjaní a príprave vízie a plánu pre budúcnosť rádu a pri voľbe členiek nasledujúcej generálnej rady.
 

 

KOMUNITNÉ DNI


 

EXTRÉMNA KRÍŽOVÁ CESTA  -  41 km  -  Zborov  -  12. 4. 2019

        Na začiatku to bolo veľké nadšenie a zápal. Až neuveriteľná radosť z očakávaného, nepoznaného. Ani na chvíľku som nezapochybovala, že by som túto krížovú cestu nemala absolvovať.

        Mám síce rada potulky prírodou, rôzne turistické úlety mi neboli cudzie, ale predsa toto bolo niečo iné. Čím sa blížil čas odchodu každým dňom sa ozývalo telo. Dokonca aj časti, o ktorých som samozrejme vedela, že ich mám, ale zrazu sa hlásili o slovo dosť nepríjemným spôsobom. Citeľne sa dobíjali pozornosti bolesťou v snahe nadniesť pochybnosti. My sme sa však nedali odradiť, lebo tu išlo o niečo viac ako len o telo.

Pohodlie spánku je príjemné, ale nevynahradí vám východ slnka, ktorý ako pohladením prebúdza vašu dušu, telo ťažkopádne kráča, ale jemný trilkot ranných vtáčat vám dáva pocítiť a zažiť hlboko v duši slová: "Ja som s vami po všetky dni vášho života". Vo všetkom môžeme vidieť Boha ak chceme. On je skutočne s nami, kráča vedno, ale ja si Ho musím všimnúť, zastaviť sa, prihovoriť, niekedy mĺčky pobudnúť a On sa dá poznať.

Nepozeraj príliš vysoko, neodvracaj pohľad vzad, nie je dôležité pre teba vždy poznať cestu a vidieť cieľ, len vždy maj na pamäti, že Ja kráčam s tebou, ty sa len nechaj viesť", mi dávali silu kráčať ďalej. 

        Na Slávu Božiu sme túto krížovu cestu absolvovali: s pokorou začali, vďačnosťou došli do cieľa, aby sme posilnené mohli kráčať ďalej. Úprimne ďakujeme organizátorom za možnosť mať účasť na tejto krížovej ceste. Nech Boh žehná vaše dobré úmysly, vedie vaše kroky a raz korunou večnej slávy odmení.

sr. Sofia

VÝZVA  -  CESTA  -  ZÁPAS  -  STRETNUTIE


                                                                                   

 

image

Liturgie počas pôstneho obdobia

 

STREDA - 17:30 hod. - LVPD

PIATOK - 17:30 hod. - LVPD

____________________________________

SOBOTA - 7: 30 hod.

NEDEĽA - 9:30 hod.


 

imageDARUJTE NÁM 2% Z DANE

Drahí priatelia,

     aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok.

Viac informácií na: http://www.bazilianky.wbl.sk/BAZILIADA.html

 


 

SVIATOK BOHOZJAVENIA


 

TOPlist