Zdieľať

imageDuchovné cvičenia s pátrom Šuppom SJ

     „S Máriou o kráse a tajomstve  zasväteného života“. Takto by sme mohli charakterizovať duchovné cvičenie pod vedením pátra Jozefa Šuppu SJ od 24. do 30. 07. 2017 v monastiery sv. Makríny v Prešove pre 13 sestier bazilianok.

    Mária prvá učeníčka a verná nasledovníčka Krista je tým najlepším vzorom pre zasvätených. Kontemplujúc jej život oddanosti do vôle Božej a s tým prijatej obety ju vovádzajú do intimity s Kristom, ktorá je snovaná utrpením a pravou nebeskou radosťou. Aj ona mala množstvo nezodpovedaných otázok, ale aj vieru a oddanosť do rúk Božích. Preto prosme našu Nebeskú Matku, Presvätú Bohorodičku, aby nám pomáhala  na ceste zasvätenia v súčasnom  svete, lebo tam „ kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim. 5, 20).

                                                  Ďakujeme pátrovi Jozefovi za jeho čas a ochotu podeliť sa s nami svojim duchovným pokladom.

                                    


 

imageSme jedna rodina - Slovensko a Ukrajina

      Z  Božej milosti sme skončili tábor na Ukrajine s témou Boh v každodennom živote pre detí z Lysyčanska, Zaporožia, Ternopoľa a z Mukačevskej eparchie, ktorý organizovala predsedníčka sr. Štefánia Blichová v rámci Komisia pre misie za pomoci štyroch bohoslovcov a 10 animátorov z Prešovskej arcieparchie. Program tábora pripravili a viedli hlavný animátori Jozef Košč a Katarína Klimková. Na tábore sa zúčastnilo 83 detí a 8 vedúcich, ktorí sprevádzali detí na východ Ukrajiny. Spolu 108 účastníkov v nasledujúcich etapách.

     Pre detí z Lysyčanska, Záporožia a Ternopoľa sa tábor začal  30. júna 2017 návštevou Ľvova. Po dlhej ceste sa oboznámili s metropolou západnej Ukrajiny a 2.  júla vycestovali do Metodického centra  Krasia v Kostryno, ktoré sa nachádza v mieste stretávania troch hraníc: slovenskej, poľskej a ukrajinskej (Zakarpatská oblasť). V programe tábora boli spoločné stretnutia, katechézy, modlitby,  hry, súťaže, spev, tanec a výlet do prírody. Do programu sme zaradili aj folklórne vystúpenie , kde jednotlivé skupiny prezentovali svoje tradície. Okrem našich animátorov vystúpil hosť Marek Mochnač s repertoárom svojich piesni. Účastníci tábora si plným dúškom vychutnávali realizáciu motta: Ja, Ty, My tvoríme jedno spoločenstvo. Na ukončení tábora v piatok večer sa slzy radosti miešali so slzami lúčenia. Duchovné nás posilňovali kňazi Mukačevskej eparchie a otcovia baziliáni. K spokojnosti rekreantov prispel aj riaditeľ zariadenia Vasiľ Beľo s tímom pracovníkov metodického centra.  V kráse Božej prírody prispelo aj nádherné počasie. Animátori a bohoslovci sa prezentovali svedectvom kresťanského života a profesionálnosťou, čo podstatne skvalitnilo úroveň tábora.

     Karpatské poloniny na ukrajinskej strane opustili účastníci tábora 8. júla 2017. Detí z Ukrajiny so svojimi vedúcimi mali obhliadku Užhoroda a Mukačeva. Dvere a srdce im na dva dni otvorili otcovia františkáni. Pondelok 10. 07. 2017 vycestovali do svojich domovov.

     Animátori zo Slovenska, hoci unavení, poputovali do Kyjeva, ktorý nás privítal slnečným ránom. Prvá naša cesta viedla na sv. liturgiu do Soboru Voskresenia. Po nej sme sa zúčastnili Panachýdy za zosnulým Ľubomírom Kardinálom Huzárom, čo osobne považujem za veľkú milosť. Naše kroky viedli ďalej do Kyjevo-pečerskej lavry. Bolo veľmi dojímavé dotýkať sa netliných ostatkov sv. Antonia a iných svätých v našom liturgickom  kalendári, či obdivovať fresky a mozaiky z 11. storočia v Chráme sv. Sofie. Kyjev nás prekvapil svojou architektúrou a krásou. K vydarenému výletu prispeli aj ľudia, ktorých sme tam stretli v seminári, kde sme boli ubytovaní a v kláštore otcov lazaristov, kde sme si mohli odložiť batožinu.

     Vďační Bohu za možnosť poslúžiť iným, za krásne chvíle v Kyjeve. Všetkým naším dobrodincom, ako aj rodičom animátorov a mojím predstaveným, ďakujeme za materiálnu, duchovnú a morálnu podporu. Všetci spoločne sme sa zapojili do výzvy sv. Otca Františka, ktorý nás stále a stále vyzýva misijnej činnosti.

sr. Štefánia Blichová OSBM 

       


 

imageRozšírená provinciálna rada

     

     V dňoch 9. – 10. júna 2017 sa v Prešove konala Rozšírená provinciálna rada na ktorej sa zúčastnili sestry zo všetkých domov, aby zhodnotili posledný rok. Program sa začal v piatok večer spoločnou Večierňou za prítomnosti Vladyku Milana Lacha SJ, ktorý nás neskôr povzbudil aj krátkou prednáškou a sobota už bola plne pracovným dňom.

 

 


  

imageDni komunity

     V sobotu 13. 5. 2017 k nám po roku opäť zavítal o. Slavo Tarasovič, ktorý nám predstavil bližšie a hlbšie  osobu Ježiša Krista s ktorým sme povolané stále si obnovovať vzťah, aby bol náš život autentický. Jeho štýl podania bol jazykom dnešnej doby. Bolo pre nás pekné a povzbudivé, že nám pripomenul, že sme Kristové milované nevesty. V nedeľu sme oslávili aj my Deň matiek no nezvyčajne a to v pralese Palotská jedlina s odborným sprievodcom ornitológom Slavomírom Senkom.

     Užívali sme si krásu prírody, chuť spoločenstva a dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti  o tom ako Boh cez prírodu prejavuje svoju múdrosť a dôslednosť. Deň sme zakončili opekačkou, ktorú nám pripravili naše sestry v Medzilaborciach. Takto osviežené a povzbudené sme sa vrátili                                                                                                 domov do nášho každodenného života, aby sme v jednoduchosti nasledovali Ježiša Krista.

     

         


 

image

PASCHA 2017

Nech vzkriesený Kristus Vás svojou slávou osvieti

a Jeho vzkriesenia tajomstvo nádejou naplní,

lebo Ježiš raz a navždy z hrobu vstal,

aby nás k sebe nanovo povolal,

nech Tí, ktorí Jeho boli sa opäť k Nemu vrátili

a získali nanovo to, čo raz ľahkovážne stratili.

 

Požehnané veľkonočné sviatky Vám vyprosujú

                                           sestry baziliánky

 

Liturgický program počas sviatkov - kaplnka Prešov


 

imageSlovenskí zasvätení spúšťajú nový internetový portál rehole.sk

     Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu.

Projekt rehole.sk je ovocím snahy zviditeľniť zasvätený život na Slovensku v jeho mnohorakých formách a zároveň informovať o konkrétnej činnosti jednotlivých rehoľných inštitútov Katolíckej cirkvi. Jedným z cieľov pri jeho realizácii bolo tiež umožniť širšiu prezentáciu menším rehoľným spoločenstvám a všetkým zasväteným, ktorí často v ústraní a mimo uhol záujmu spoločnosti obetujú svoj život v prospech spoločného dobra všetkých. Nový portál tiež umožňuje jednotlivým spoločenstvám spropagovať konkrétne projekty a získať pre ne podporu od tých, ktorí sa neváhajú pripojiť finančne či materiálne k odhodlaniu takmer 3000 zasvätených v práci na najrozličnejších dielach na Slovensku i na misiách. Projekt rehole.sk má ambíciu zlepšiť schopnosť rehoľných inštitútov získavať podporu pre svoju činnosť.

Projekt zastrešujú Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, prostredníctvom ktorých sa do projektu môžu zapojiť všetky inštitúty zasväteného života u nás. Obsah portálu priamo poskytujú a spravujú jednotlivé rehoľné inštitúty, čím je portál nielen unikátnym riešením, ale zároveň je zabezpečená aktuálnosť informácií, ktoré poskytuje. K dnešnému dňu sa na portáli prezentuje vyše 20 reholí, ďalšie inštitúty pribudnú neskôr.

Pod pojmom „zasvätený život“ v Katolíckej cirkvi sa rozumie spôsob života podľa evanjeliových rád (chudoby, čistoty, poslušnosti), na ktorý sa slobodne podujímajú veriaci sľubmi alebo inými záväzkami podľa vlastných pravidiel inštitútu, a takto sa špecifickým spôsobom spájajú s Cirkvou a s jej tajomstvom. Zasvätený život existuje v Cirkvi v najrozličnejších formách – od starobylých mníšskych foriem, viazaných na život v konkrétnom spoločenstve a kláštore, až po moderné sekulárne inštitúty, ktorých členovia pôsobia uprostred sveta a svoje zasvätenie žijú v bežných zamestnaniach a zvyčajných okolnostiach života.

Každý inštitút zasväteného života disponuje vlastnými právnymi a personálnymi štruktúrami, ako aj primeranou autonómiou v záujme slobodnej a efektívnej realizácie svojho vlastného poslania a činnosti. Podľa cirkevných dokumentov (23. článku dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Perfectae caritatis a kán. 708 – 709 Kódexu kánonického práva) sa vyšší predstavení rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré pôsobia na území Slovenska, dobrovoľne združujú do Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí. Konferencie majú svoj štatút potvrdený Apoštolskou stolicou a od nej odvádzajú svoju právnu subjektivitu. Ich poslaním je vzájomná pomoc v rôznych oblastiach, ako je všestranný rozvoj rehoľného života, spolupráca a koordinácia na poli pastoračnom, charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, územného rozmiestnenia, v užívaní nástrojov sociálnej komunikácie a tiež v kontakte s cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi a jednotlivými dikastériami Rímskej kúrie. Obe rehoľné konferencie tiež spolupracujú s Konferenciou biskupov Slovenska vo veciach spoločného záujmu.

br. Michal Mária Kukuča OSB


 

imageOdpustová slávnosť SZŠ sv. Bazila Veľkého

     30. januára 2017 sa v prešovskom gréckokatolíckom Chráme bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča stretli pedagógovia, zamestnanci a študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove v znamení osláv odpustovej slávnosti svojho patróna a dňa katolíckych učiteľov.

     Úvodnú časť slávnostného dňa predstavovala spoločná svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup za účasti duchovného správcu školy otca Milana Kuzmiaka a otca Petra Šturáka ml., kaplána farnosti. Vo svojom príhovore vladyka Milan uviedol, že sme povolaní, aby sme boli svetlom sveta. Ak budeme žiť svoj život s Kristom úprimne a vyhneme sa všetkému rušivému vo vzťahu s ním, staneme sa hviezdami („stars“) vo svojom okolí. Vladyka apeloval na študentov, aby boli Božími hviezdami tam, kde vládne najväčšia tma, a to v nemocniciach. „Vy ste život sveta. Vy ste budúcnosť tohto štátu, tejto Cirkvi. Nech vám ide ako zdravotníckym pracovníkom o dobro človeka. Lebo ten je stvorený na Boží obraz. Vy budete najbližšie týmto ľuďom, preto ste veľmi dôležití. Nezabúdajte byť ľuďmi, keď vám bude zverená istá moc, lebo s touto mocou príde aj zodpovednosť pred Bohom. Nebojte sa, Ježiš je s vami." Pedagógom v homílii zdôraznil, že sa majú stať otcami a matkami svojim študentom. Rodičia a učitelia sú pre deti veľkým vzorom, ako budú žiť svoje životy v budúcnosti. Nech sú učitelia tiež tými hviezdami („stars“) a svetlom tohto sveta. Kde je svetlo, tam je život. Všetci máme potenciál predstavovať svetlo. Buďme ním.

     V závere liturgickej slávnosti, do ktorej sa spevom zapojilo i školské hudobné teleso Basileus, sa riaditeľka školy PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH (Sr. Andrea), poďakovala vladykovi Milanovi za jeho podporu škole a uistila ho o našich modlitbách. Po svätej liturgii pripravilo vedenie školy v spolupráci so študentskou radou koncert Dominiky Gurbaľovej spojený so svedectvami mladých ľudí o ich ceste k Bohu. Slávnosť pokračovala priateľským stretnutím pedagógov a zamestnancov na pôde Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Autor: Adriana Dolinská

Foto: Zuzana Vargová


 

image

 

Bohojavlenije 

      Tropár hl. 1: Vo Jordáňi kreščájuščusja tebí,Hospodi, Trójčeskoje javísja pokloneníje: Rodítelev bo hlás sviďitelstvováše tebí, vozľublénnaho ťa Sýna imenúja, i Dúch vo víďi holubíňi, izvistvováše slovesé utverždénije, javléjsja, Christé Bože, i mír prosviščéj, sláva tebí.

 

 

 

                    

 


 

TOPlist