Zdieľať

imageJA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT

     Sestra Eugénia Sakalová krsným menom Helena sa narodila 28. októbra 1929 v Potokoch, okr. Stropkov v rodine Michala a Anny rodenej Hutňanovej. Mala dvoch bratov: Michala, Andreja a dve sestry: Annu a Máriu. Ľudovú školu navštevovala 8 rokov v Potokoch a Duplíne. Po ukončení meštianky v Stropkove v roku 1946 odpovedala na hlas Božieho volania a  prihlásila sa na kandidatúru k sestrám  baziliánkam, ktoré v tom čase pôsobili v sirotinci v Stropkove. Svoj život zasvätila službe Bohu  v roku 1947 vstupom do noviciátu Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove. Po jeho ukončení v roku 1949 zložila prvé sľuby.

Náhla zmena v jej živote prišla v roku 1950, keď komunistický režim prerušil činnosť rehoľných sestier. Spolu s ostatnými sestrami musela opustiť prešovský monastier. Najprv pracovala s mladšími sestrami v Trenčianskej nemocnici. V priebehu tohto obdobia si  doplnila zdravotnícke vzdelanie. Neskôr ich presunuli ku chorým do Kovariec, Baču a Veľkého Blhu. Ani ťažké skúšky ju neodradili od lásky ku Kristovi a svoju vernosť prejavila 31. mája 1956 zložením večných sľubov. Po zmene v politickom zriadení Československej soc. republiky a po zlegalizovaní Gréckokatolíckej cirkvi začiatkom roku 1969 sestry, ktoré pôsobili vo Veľkom Blhu sa presťahovali do Bardejova, kde pracovali v Ústave pre mentálne postihnutých chlapcov. Sestra Eugénia tam bola staničnou sestrou. Túto službu vykonávala s veľkou láskou a starostlivosťou.  U detí z Ústavu bola veľmi obľúbená.  Ešte doteraz na ňu spomínajú. Táto práca v nej zanechala hlboký zážitok nezištnej obetavej služby, ktorá naplnila jej srdce šťastím a vedomím veľkého významu darovania sa pre tých najmenších. Sr. Eugénia väčšiu časť života prežila tichou službou v Bardejove. V monastieri bola predstavenou domu. Od roku 1980 do roku 1990 bola v službe  provinciálnej predstavenej. Aj v týchto neľahkých rokoch totalitného režimu počas jej  kadencie sa snažila o formáciu tajného noviciátu.

     Maty Eugénia, ako sme ju všetky sestry volali, bola veľkým človekom s dobrým srdcom, otvorená pre každého kto za ňou prišiel. Snažila sa vždy vypočuť, ak bolo potrebné pomôcť a potešiť.   Bola obetavou, láskavou a modliacou sa sestrou. Do svojich modlitieb zahŕňala mnoho ľudí, záležitosti sveta a nikdy nezabúdala v modlitbách ani na svoju rodinu. Bola pre nás veľkým vzorom svätého života, ktorý sa prejavoval v jej pokore a poslušnosti až do jej posledných chvíľ. Všetko prijímala s láskou a na Božiu slávu. Každý z nás kráča po tejto zemi k večnému cieľu  vlastnou cestou a so svojím  krížom. Aj Maty Eugénia posledné roky  života prinášala Bohu obetu v trpezlivom znášaní staroby a choroby. Keď už bola odkázaná na pomoc sestier veľa sa modlila a vždy nás vedela obdariť dobrým slovom a žiarivým úsmevom. Bolo pre nás povzbudením, keď sme ju videli ako si číta zo svojich poznámok a predsavzatí z dávnych čias. Počas filipovky minulého roku sa s nami podelila o slová, ktoré mala napísané na jednom obrázku v modlitebnej knižke: citujem: „Keby si sa naozaj polepšila, muselo by sa to odzrkadliť v tvojich slovách i skutkoch. Menej hovor a viac mlč. Menej súď a viac znášaj. Menej žiadaj a viac dávaj.“ Kiežby sme sa aj my riadili týmito slovami, aby sme sa raz s Božou milosťou stali svätými. Posledný týždeň Maty Eugénii upadali sily, menej rozprávala a z jej očí akoby sa strácal jas. Božím riadením v nedeľu večer dostala pomazanie chorých za prítomnosti všetkých sestier prešovského monastiera. Jej pozemská púť sa ukončila v stredu ráno 14. marca 2018 o 3.30 hod. Odišla ticho a pokojne do domu nášho nebeského Otca v prítomnosti sr. Magdalény vo veku 88 rokov života a 71 rokov zasväteného života.

     Veľkú nádej máme  v slovách Jánovho evanjelia:  „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa neumrie naveky.“ Prosme za ňu vo svojich modlitbách, aby ju Ježiš Kristus čo najskôr voviedol do radosti svojho kráľovstva, aby spolu s Nebeskou Matkou, so všetkými anjelmi a svätými ho mohla navždy oslavovať a chváliť. Drahá naša maty Eugénia, všetky  sme Vás mali veľmi rady. Prihovárajte sa  za nás. Nech Vám Milosrdný Boh všetko hojne odplatí.

Vičnaja pamjať i blaženyj pokoj


 

image

 

ZAVEDIEM JU NA PÚŠŤ A PREHOVORÍM K JEJ SRDCU

     Čas jarných prázdnin sme strávili v modlitbe, mlčaní a  načúvaní Pánovi počas duchovných cvičení u otcov redemptoristov v Stropkove. Vďaka o. Metodovi Lukačikovi  CSsR sme počas týchto dní mali možnosť zakúsiť „DUŠETRASENIE“ a nanovo celé svoje srdce odovzdať Bohu. Viedol nás k tomu ako prekročiť seba samého, objaviť tvorivosť, slobodu a plnosť života v službe Bohu a blížnym. 

 


 

imagePOVÝŠENIE GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA METROPOLITNÚ CIRKEV SUI IURIS

     V nedeľu 4. februára slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Bazilike minor v Ľutine archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 10. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris. Slávnsotným kazateľom bol kardinál Stanisław Dziwisz. Slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello a mnoho ďalších arcibiskupov a biskupov zo Slovenska ale aj zahraničia.  

Táto slávnosť bola tiež spojená s púťou zasvätených osôb Prešovskej archieparchie. 

 


 

imageDARUJTE NÁM 2% Z DANE

Drahí priatelia,

     aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok.

Pre viac informácii kliknite sem.

 


 

image

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE MLÁDEŽE P18 V PREŠOVE

(26. – 29. júla 2018)

„V živote treba riskovať,  kto neriskuje, nevyhráva!“ 

Pápež František

Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

    Hlavnými postavami Odvážneho roka budú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Všetky postavy súvisia s vodou a odvahou – Ján Krstiteľ, panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna

    "Studnicou“ každej katechézy je list pre mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – o. biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.

    Neodmysliteľnou súčasťou katechéz budú originálne aktivity vhodné na hodiny náboženstva, na stretká, či na formáciu birmovancov. Pod tie sa podpíšu tri veľké spoločenstvá pracujúce s mládežou – saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

    Pokračujeme aj s pôvodnými adoráciami, ktoré rozvíjajú témy katechézy a ponúkajú možnosť prežiť ich v modlitbe. Ich autormi sú autori listov jednotlivých katechéz.

    Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravujeme s rožňavským otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, v ktorom predstavíme známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila.

    Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžete nacvičiť v škole, či vo farnosti. Hrať divadlo a postaviť sa pred publikum vyžaduje predsa riadnu dávku odvahy... :). Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných, či priestorových umeleckých diel...

    Každý mesiac vám darujeme originálnu pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov - Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

Za Radu pre mládež a univerzity KBS PaedDr. Pavol Danko

Zdroj: www.narodnestretnutiemladeze.sk 


 

image

JUBILEJNÝ ROK PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 

    Pre Gréckokatolícku cirkev je Jubilejný rok príležitosťou ďakovať za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré jej Boh štedro udeľoval a udeľuje, ale aj príležitosťou nanovo zakúsiť Božiu lásku, aby sme boli schopní lásky a boli odvážni ohlasovať Božiu lásku tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej prítomnosti v našom živote a z pozvania k večnému životu i príležitosťou k serióznej reflexii nad naším životom viery, lásky a nádeje, nad našou láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu. Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 má svoje motto (leitmotív) zo svätej liturgie „Tvoje z tvojho tebe prinášame...“

    Od 1. januára do 31. decembra 2018 môžu veriaci na základe dekrétu z Apoštolskej penitenciárie v desiatich chrámoch Prešovskej archieparchie získavať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ide o tieto chrámy: Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove, Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove, Chrám Božej múdrosti vo Svidníku a Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

    Na Nový rok začali v rámci jubilejného roka putovať po farnostiach súbežne v jednotlivých protoresbyterátoch Prešovskej archieparchie kópie krásnobrodskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá je jednou z najstarších a najkrajších zázračných mariánskych ikon v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 

Zdroj: grkatpo.sk


 

TOPlist