Zdieľať

 

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove

 

je katolícka škola zriadená Rádom sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom Prešove.

Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi zdravotníckymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Vyučuje sa tu náboženstvo ako povinný predmet.
Škola sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania zapájaním sa do projektov: Infovek, Socrates Commenius, Leonardo da Vinci, Renovabis a ďalších.
Škola spolupracuje s  FNsP J.A. Reimana v  Prešove, Domovom dôchodcov, DSS, Domom Kozmu a  Damiána – Nezábudka, Červeným krížom, GrK diecéznou charitou, ABC voľného času.
 
 Okrem štandardného školského vybavenia majú žiaci k  dispozícii:
 • 3 odborné učebne ošetrovateľstva a  asistencie,
 • učebňu anatómie a  fyziológie,
 • multimediálnu jazykovú učebňu,
 • učebňu administratívy a  zdravotníckej dokumentácie,
 • učebňu informatiky,
 • žiacku knižnicu,
 • posilňovňu,
 • kaplnku.
Mimoškolské aktivity:
 •  krúžková činnosť: krúžok SJ, krúžok AJ, krúžok NJ, krúžok EÚ, Tvorivý krúžok, Spevácky   krúžok, Kalanetika, Volejbal, krúžok IKT,
 •  3-dňové duchovné obnovy žiakov,
 •  školské kultúrne podujatia a  aktivity (imatrikulácia prvákov, vianočná akadémia, rozhlasové okienko, školský časopis),
 •  školské súťaže (Ukáž čo vieš, zdobenie perníkov, výzdoba tried, Deň plný hier, Sudoku, olympiáda z  AJ, NJ a  ľudských práv, recitačné a  spevácke súťaže),
 •  účasť na charitatívnych aktivitách,
 •  účasť na súťažiach a  olympiádach,
Možnosti ubytovania a  stravovania:
 •  Súčasťou školy je aj vlastný internát s kapacitou 66 miest. Je umiestnený v  susedstve školy. Jeho poslaním je poskytovať nielen ubytovanie a  celodennú stravu, ale i zodpovednú kresťanskú výchovu.
 •  Stravovanie je zabezpečené pre všetkých žiakov školy vo Výdajni stravy, ktorá sa nachádza v  priestoroch internátu.
Prijímacie konanie:
 
 Termíny podania prihlášok - podľa platnej legislatívy.

 Podmienky prijatia na SZŠ sv. Bazila Veľkého – po schválení riaditeľkou školy zverejnené na www.svsmi.sk a  www.szssvbazpo.edu.sk


 

 

 

TOPlist